ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ขอให้มีความมุ่งมั่นที่จะทำดีมากขึ้น เพื่อที่จะช่วยพี่น้องใหม่ในพระคริสต์ใหม่ของเราให้เติบโตในพระคริสต์เหล่าอัครสาวกไม่ได้เพียงแค่นำคนมาถึงพระคริสต์เท่านั้น พวกเขายังให้กำลังใจและให้ความเข้มแข็งแก่พวกเขาในความเชื่อของพวกเขาด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเป็นความรัก ขอบพระคุณสำหรับคนเหล่านั้นที่มีค่า ที่เลี้ยงดูข้าพระองค์เมื่อตอนที่ข้าพระองค์เป็นคริสเตียนใหม่ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะเป็นพระพรให้แก่คริสเตียนใหม่ในครอบครัวคริสตจักรของข้าพระองค์ ในพระนามของพี่ชายและพระเจ้าของข้าพระองค์ พระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น