ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రీస్తులో ఎదుగుతున్న , క్రీస్తునందున్న మన నూతన సోదరులు మరియు సోదరీమణులకు సహాయం చేయడములో మంచి చేయాలనే నిబద్ధతను కలిగివుందాము. అపొస్తలులు ప్రజలను కేవలము క్రీస్తు వద్దకు నడిపించుట మాత్రమే చేయలేదు గాని, వారిని వారి విశ్వాసములో ప్రోత్సహించి బలపరిచారు. తనపై విశ్వాసాన్ని ప్రజలకు పరిచయం చేయడం కంటే ఎక్కువ చేయాలని యేసు వారిని పిలిచాడని తొలి శిష్యులు గుర్తించారు; పరిణతి చెందిన శిష్యులను తయారు చేయుటకు ప్రభువు వారిని పంపాడు (లూకా 6:40; కొలొస్సయులు 1:28-29). తన గురించి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రజలను పిలవడానికి యేసు మమ్మల్ని పంపలేదు, కానీ అతనికి శిష్యులుగా మారడానికి (మత్తయి 28:18-20).పిలిచాడు.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ మరియు ప్రేమగల దేవా ,నేను ఒక నూతన క్రైస్తవునిగా ఉన్నప్పుడు నన్ను పెంచిన ఆ విలువైన ప్రజలను బట్టి నీకు ధన్యవాదాలు. నా సంఘము మరియు నా కుటుంబానికి చెందిన కొత్త క్రైస్తవులను ఆశీర్వదించటానికి దయచేసి నన్ను ఉపయోగించండి. నా సోదరుడు మరియు ప్రభువు , యేసు క్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాను ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు