ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రీస్తులో పెరుగుతున్న క్రీస్తునందున్న మన కొత్త సోదరులు మరియు సోదరీమణులకు సహాయం చేయడములో మంచి చేయాలనే నిబద్ధతను కలిగివుందాము . అపొస్తలులు ప్రజలను కేవలము క్రీస్తు వద్దకు నడిపించుట మాత్రమే చేయలేదు గాని, వారిని వారి విశ్వాసములో ప్రోత్సహించి బలపరిచారు.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ మరియు ప్రేమగల దేవా , నేను ఒక యువ క్రిస్టియన్ గా ఉన్నప్పుడు నన్ను పెంచిన ఆ విలువైన ప్రజలను బట్టి నీకు ధన్యవాదాలు. నా సంఘము మరియు నా కుటుంబానికి చెందిన కొత్త క్రైస్తవులను ఆశీర్వదించటానికి దయచేసి నన్ను ఉపయోగించండి. నా సోదరుడు మరియు ప్రభువు , యేసు క్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాను ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change