ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు దేవుని మెస్సీయ అని తెలుసుకోవడం ఒక విషయం. యేసును మన ప్రభువుగా అనుసరించడం మరొకటి. మన మనస్సులను, హృదయాలను మరియు జీవితాలను అన్నింటికీ ఒక క్రమములో ఉంచడము ఎల్లప్పుడూ ఒక సవాలు. యేసు శిష్యులు అతన్ని క్రీస్తు అని ఒప్పుకున్న తర్వాత, తన మహిమకైన నిజమైన మార్గాన్ని నేర్పించవలసి ఉందని ఆయనకు తెలుసు. మహిమ కిరీటానికి దారితీసే ముందు ఈ రహదారి ఆయన వేదనకు దారితీసిందని ప్రతి సువార్త మనకు గుర్తు చేస్తుంది. ప్రారంభ సంఘము దానిని ఒక పాటలో బంధించింది, అది వారు కూడా అదే రహదారిలో నడవాలని గుర్తుచేసింది (ఫిలిప్పీయులు 2: 5-11 చూడండి). మనము పరలోకానికి వెళ్ళే ప్రజలము కాని సాతాను మనల్ని పట్టాలు తప్పించి ఓడించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మనం రహదారి గుంతలు మరియు గడ్డలు మరియు ఎత్తైన కొండలను కూడా ఎదుర్కుంటామని మనం అనుకోవచ్చుగ్రహించాలి.అయితే మన రక్షకుడు ఈ రహదారిని ఇప్పటికే నడిచాడు, మరియు ఆ మార్గం మనము కూడా మహిమలో పాలుపంచుకోవడానికి దారి తీస్తుందని తెలుపుటకు ఆయనే మన గొప్ప గుర్తు .

Thoughts on Today's Verse...

Knowing Jesus is God's Messiah is one thing. Following Jesus as our Lord is quite another. Getting our minds, hearts, and lives to all line up is always a challenge. Once Jesus' disciples confessed him as the Christ, he knew he had to teach them the real road to glory. Each of the Gospels reminds us that this road led to the cross of agony before it led to the crown of glory. The early church captured it in a song that reminded them that they, too, must walk that same road (see Philippians 2:5-11). We are a heaven-bound people, but we can be sure that we will encounter potholes and bumps along the road and even steep hills to climb as Satan tries to derail and defeat us. Our Savior, however, has already walked this road, and he is our great reminder that the path leads us to share in his glory, too.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, యేసును నమ్మకంగా అనుసరించడానికి కష్టపడుతున్న అనేక మంది విశ్వాసులను నాకు తెలుసు. దయచేసి, ప్రియమైన యెహోవా, మీరు వారికి బలం మరియు ధైర్యాన్ని ఇవ్వమని నేను కోరుతున్నాను, మరియు వారిని ప్రోత్సహించడానికి మరియు వారి జీవితాలలో ఈ చీకటి సమయంలో వారికి సహాయం చేయడానికి మీరు నన్ను ఉపయోగించాలని నేను కోరుతున్నాను. నేను ప్రత్యేకంగా చాలా మంది వ్యక్తులను పేరు పెట్టి ప్రస్తావించాలనుకుంటున్నాను మరియు వారిని ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Dear Father, I know several believers who are struggling to follow Jesus faithfully. Please, dear LORD, I ask that you give them the strength and the courage to endure, and that you use me to encourage them and to help them through this dark time in their lives. I want to specifically mention several people by name, and ask you to bless them. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of మార్కు 8:31

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change