ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การรู้ว่าพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่ที่มาจากพระเจ้าเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การติดตามพระเยซูให้พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ การที่จะให้ความคิด จิตใจและชีวิตเข้าใจในเรื่องเดียวกันนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย เมื่อสาวกของพระเยซูยอมรับว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ พระองค์รู้ว่าจะต้องสอนทางที่แท้จริงที่จะนำไปสู่สง่าราศีให้แก่พวกเขา ในหนังสือพระกิตติคุณแต่ละเล่มได้ย้ำเตือนเราว่า เส้นทางนี้จะนำไปสู่กางเขนแห่งความทรมานก่อนที่จะนำไปสู่มงกุฏแห่งชัยชนะ คริสตจักรในยุกแรกๆ บันทึกไว้เป็นเพลงเพื่อเตือนพวกเขาเองด้วยว่า พวกเขาต้องเดินเส้นทางนี้ด้วย (ฟิลิปปี 2:5-11) เราเป็นผู้ที่พันผูกไว้กับสวรรค์ แต่แน่นอนว่าเราจะต้องเจอหลุมบ่อ สิ่งที่ทำให้สะดุดตลอดเส้นทาง หรือแม้แต่ทางสูงชันที่ซาตานพยายามจะทำให้เราตกลงไปและเอาชนะเรา แต่อย่างไรก็ตามพระผู้ช่วยของเราได้เดินมาตามเส้นทางนี้แล้ว และพระองค์ทรงเตือนเราว่าเส้นทางนี้นำเราไปร่วมในพระสิริของพระองค์ด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ข้าพระองค์รู้จักผู้เชื่อหลายคนที่กำลังพยายามต่อสู้เพื่อที่จะติดตามพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงโปรดให้กำลัง ความกล้าหาญแก่พวกเขาที่จะอดทน และขอทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะหนุนน้ำใจและช่วยพวกเขาในช่วงเวลาที่มืดมนในชีวิตของพวกเขา ข้าพระองค์อยากที่จะขอกล่าวรายชื่อของพวกเขาทั้งหลายเป็นพิเศษและขอพระองค์ทรงอวยพระพรพวกเขา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น