ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పాపం మరియు దేవుని నుండి వేరు చేయబడినప్పుడు, దయ అనేది రక్షణను పునరుద్ధరించే ఒక ఉత్తేజిత రేఖ . కానీ దేవుడు మనకు ఇచ్చిన క్షమాపణ, దయ మరియు పునరుద్ధరణను మనం గ్రహించి, అంగీకరించినప్పుడు - మనం కృప ప్రవాహం నుండి త్రాగినప్పుడు మాత్రమే రక్షణ యొక్క ఆనందం కనుగొనబడుతుంది . రక్షణ యొక్క ఆనందం మారిన నూతన జీవనశైలిలో మరియు మనం దేవునితో నడుస్తామని మనలో కొనసాగుతున్న ఆలోచనలోనే స్థిరంగా ఉంటుంది.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ మరియు నీతిమంతుడైన తండ్రీ, అపొస్తలుల కార్యముల పుస్తకంలో నేను చూస్తున్నట్లుగా నీ రక్షణలో ఆనందం వెల్లివిరియాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మార్పిడి మరియు వేడుకల యొక్క మరొక యుగంలోకి మమ్మల్ని నడిపించాలని మీ ఆత్మ కోసం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. జ్ఞానం కోసం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను మరియు నా చుట్టూ ఉన్న సువార్త కోసం చాలా ఓపెన్‌గా మరియు ఆశగా ఉన్నవారిని చూసే కళ్ళు కోసం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. మీ కొనసాగుతున్న విమోచన కార్యంలో నేను మీతో భాగస్వామిగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు