ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่ออยู่ในความบาปและถูกแยกจากพระเจ้า พระคุณเป็นคลื่นแห่งความสดใสซาบซ่านที่นำความรอดกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ความชื่นชมยินดีในความรอด จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรายอมรับการอภัย พระคุณ และการกลับคืนดี ที่พระเจ้าให้กับเรา นั่นก็คือ เมื่อเราดื่มจากคลื่นแห่งพระคุณนั่นเอง ความชื่นชมยินดีในความรอด เกิดจากชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง และการตระหนักอยู่เสมอว่าเราเดินกับพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้าอยากเห็นความชื่นชมยินดีในความรอดของพระองค์แผ่กระจายไปทั่วอย่างในหนังสือกิจการ ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้พระวิญญาณของพระองค์ นำเราเข้าสู่ยุคใหม่ แห่งการขยายงาน การเปลี่ยนแปลง และการเฉลิมฉลอง ข้าพเจ้าอธิษฐานขอสติปัญญาที่จะรู้ และตาที่จะมองเห็นคนที่อยู่รอบตัวที่เปิดใจรับฟังข่าวดีของพระเยซู ข้าพเจ้าอยากจะทำงานร่วมกับพระองค์ในการกระพือข่าวแห่งความรอดออกไป อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น