ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"దేవుని స్తుతించండి!" మరియు "ధన్యవాదాలు యేసు!" అని కాకుండా ఇంకా ఏమి చెప్పాలి.

Thoughts on Today's Verse...

What else is there to say, other than "Praise God!" and "Thank you Jesus!"

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, శాశ్వతమైన ప్రేమతో నన్ను ప్రేమిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు. నేను నిన్ను కూడా ప్రేమిస్తున్నాను మరియు నా జీవితంలోని అతి పెద్ద భాగాన్ని మీ సమక్షంలో పంచుకోవడానికి ఎదురు చూస్తున్నాను. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

My Prayer...

Thank you for loving me with an everlasting love, dear Father. I love you, too, and look forward to sharing the biggest part of my life with you in your presence. In Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of యోహాను 3:16

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change