ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"దేవుని స్తుతించండి!" మరియు "ధన్యవాదాలు యేసు!" అని కాకుండా ఇంకా ఏమి చెప్పాలి.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, శాశ్వతమైన ప్రేమతో నన్ను ప్రేమిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు. నేను నిన్ను కూడా ప్రేమిస్తున్నాను మరియు నా జీవితంలోని అతి పెద్ద భాగాన్ని మీ సమక్షంలో పంచుకోవడానికి ఎదురు చూస్తున్నాను. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు