ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีอะไรจะพูดได้มากไปกว่า คำว่า"สรรเสริญ พระเจ้า" และ "ขอบคุณพระเยซู" อีกหรือ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่รักข้าพเจ้าด้วยความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด ข้าพเจ้าก็รักพระองค์เหมือนกัน และเฝ้าคอยที่จะได้ใช้ชีวิตส่วนที่สำคัญที่สุดกับพระองค์ตอนที่ได้อยู่ต่อหน้าพระองค์ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น