ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตามคำนิยามนี้ หลายคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้เชื่อก็เป็นแค่ศพฝ่ายจิตวิญญาณ เพราะความเชื่อที่แท้จริงนั้น มันต้องมีการแสดงออกมาให้เห็น ความเชื่อไม่ใช่แค่เคลื่อนภูเขาได้เท่านั้น แต่มันยังสามารถขับเคลื่อนผู้เชื่อ ที่จะทำในสิ่งที่ให้เกียรติกับพระเจ้า และเป็นพระพรแก่ผู้อื่น และยังแสดงให้เห็นถึงการขอบพระคุณสำหรับพระคุณอันมากล้นของพระเจ้าอีกด้วย

Thoughts on Today's Verse...

By this definition, I fear that many people claiming to be believers are spiritual corpses. For our faith to be genuine, James says it must express itself in good deeds. Jesus said something similar in his Sermon on the Mount (Matthew 7:21). Faith not only moves mountains but must also move believers to act in ways that honor God and bless others. Faith also becomes a true believer's way of demonstrating thankfulness to God for his amazing grace.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และผู้ทรงสัตย์ซื่อ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าขี้เกียจ ไม่ยอมเดินฝ่ายจิตวิญญาณ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นโอกาสมากมายในการรับใช้ ที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้าในแต่ละวัน และโปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าที่จะลงมือทำเมื่อโอกาสนั้นมาถึง เพื่อจะได้เป็นพระพรแก่ผู้อื่น อธิษฐานในนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Faithful Father, please forgive me for the times I've been lazy in my spiritual walk when my faith didn't prompt me to do good deeds. Help me see the many opportunities for service you give to me each day and empower me to act on those opportunities in ways that bless others and honor you. In Jesus' holy name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยากอบ 2:26

ความคิดเห็น