ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ฮาเลลูยา" นี่คือบทสดุดีที่พูดถึงการสรรเสริญ "สรรเสริญพระยาห์เวห์" เป็นคำแปลของเราสำหรับคำว่า "ฮาเลลูยา" แต่ดูเหมือนตอนที่เราร้องและตะโกน "ฮาเลลูยา" มันยังไม่ได้จับใจเหมือนอย่างที่มันเป็นในสวรรค์ สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับบทสดุดีนี้ คือมันมีมิติของการสรรเสริญทั้งสามด้าน คือ: จิตวิญญาณของผม ชีวิตทั้งชีวิตของผม และตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิตอยู่ คนที่เขียนสดุดี และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ดลใจให้เขาเขียน ต้องการให้เราตระหนักว่า คำสรรเสริญนี้จะต้องครอบคลุมทุกด้านในชีวิต ชีวิตของเราจะต้องเป็น "ชีวิตแห่งการสรรเสริญที่บริสุทธิ์ต่อพระยาห์เวห์ ตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจอยู่" ทุกวันนี้การสรรเสริญของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ใช่เป็นแค่การแสดงให้เห็นที่คริสตจักรหรือเปล่า อืม...บางทีอาจจะถึงเวลาที่จะมอบส่วนที่เหลือของชีวิตเรา ด้วยการสรรเสริญพระยาห์เวห์อย่างสุดจิต สุดใจ สิ้นสุดความคิด สิ้นสุดกำลัง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าของอิสราเอลและพระเจ้าแห่งพันธสัญญา ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ สำหรับงานที่ยิ่งใหญ่แห่งการช่วยกู้ของพระองค์ผ่านทางชนชาติอิสราเอลไปถึงคนทุกชาติที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ หัวใจของข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์สำหรับความชื่นชมยินดี และการปลอบประโลม ความคิดของข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์สำหรับการทรงสร้างอันอัศจรรย์ของพระองค์ และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ สำหรับการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพละกำลังของข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์สำหรับมือที่ทำงานนี้ของพระองค์ โปรดฟังเสียงร้องจากชีวิต และหัวใจของข้าพเจ้าที่ร้องว่า "ฮาเลลูยา" ต่อพระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว อธิษฐานในนามพระเยซูพระเมสสิยาห์ ข้าพเจ้าขอร้องว่า "ฮาเลลูยา อาเมน"

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น