ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความตายเป็นเหมือนคำสาปแช่งในโลกปัจจุบัน เราไม่ชอบที่จะคิดถึงมัน หรือพูดเกี่ยวกับมัน แต่ความตายเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราทุกคน เราสูญเสียเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวไปกับความตาย ไม่ช้าไม่นานเราก็จะต้องเจอกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ นอกเสียจากว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาก่อนที่เราจะตาย ดังนั้นไหนๆเราก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้แล้ว อะไรคือความหวังหรือที่ยึดเหนี่ยวของเรา ก็พระผู้เลี้ยงของเราไง พระองค์จะเดินไปกับเรา นำทาง ปกป้องและปลอบโยนเราในการเดินทางของเรา ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน สัญญานี้จะชัดเจนมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของเรา และพระองค์ได้เดินนำหน้าเราไปก่อนแล้ว เพื่อรับประกันว่าเมื่อเราเดินผ่านหุบเขาแห่งความตาย เราจะไม่ได้จบลงในความตาย แต่อยู่ในสง่าราศี

Thoughts on Today's Verse...

Death is the ultimate profanity in today's world. We don't like to think about it, much less talk about it. However, death is that one reality that will not leave us alone. We lose friends and family members to death. At one point in our lives, we too, will face this inevitability unless Jesus comes before our passing. So what is our assurance as we face the inescapable? Our Sheperd! He will walk us through, guiding and protecting and comforting us in our journey. And as Christians, this promise is only intensified because we know Jesus as our Good Shepherd, and he has taken the walk ahead of us to assure us that our walk through death's valley doesn't end in death, but in glory.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ พระผู้เลี้ยงและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า ขอบคุณที่ข้าพเจ้าไม่ต้องเจอกับความตายเพียงลำพัง ข้าพเจ้ามองไปที่การนำของพระองค์ และฟังเสียงของพระองค์ ที่จะนำทางข้าพเจ้าผ่านหุบเขาแห่งความตายที่มืดมน และนำข้าพเจ้าไปที่ที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์ ด้วยชัยชนะและความชื่นชมยินดี อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Heavenly Father, my Shepherd and Savior, thank you that I do not have to face death alone. I look for your guidance and listen for your voice to lead me through death's dark valley and bring me to your holy and glorious presence in victory and with joy. In Jesus' name I confidently pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 23:4

ความคิดเห็น