ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

กฎก็ช่วยไม่ได้ เครื่องบูชาก็ช่วยไม่ได้ การเคร่งศาสนาก็ช่วยไม่ได้ พิธีกรรมทางศาสนาก็ช่วยไม่ได้ มีแต่พระเยซูเท่านั้นที่ยกความผิดบาปได้อย่างครบถ้วน มีแต่พระเยซูเท่านั้นที่ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าและบริสุทธิ์หมดจด พระเจ้าจะยกโทษบาปและยอมรับเราผ่านทางพระเยซูเท่านั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ข้าพเจ้ายอมรับว่าพระบุตรของพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า ข้าแต่พระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ ที่เป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้าและยอมจ่ายค่าไถ่ให้กับข้าพเจ้าจากความผิดบาป ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดอวยพรข้าพเจ้า ช่วยหล่อหลอมข้าพเจ้าให้มีลักษณะอุปนิสัยเหมือนกับพระเยซูที่เต็มไปด้วยความรักมากยิ่งๆขึ้นด้วยเถิด ข้าพเจ้าขอพระพรเหล่านี้ผ่านทางพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น