พฤศจิกายน 2564 คลัง

30 11 2564 - สุภาษิต 31:30

เสน่ห์เป็นเรื่องหลอกลวง และความสวยงามก็ไม่ยั่งยืน แต่ผู้หญิงที่เกรงกลัวพระยาห์เวห์ สมควรจะได้รับคำยกย่อง

29 11 2564 - ฟิลิปปี 1:29

ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะพระเจ้าไม่ได้ให้คุณมีสิทธิ์แค่มาเชื่อในพระคริสต์เท่านั้น แต่ให้มาทนทุกข์เพื่อพระองค์ด้วย

28 11 2564 - สุภาษิต 31:28-29

ลูกๆของเธอยืนขึ้นพูดให้เกียรติกับเธอ สามีของเธอก็ทำอย่างนั้นด้วย และเขาก็ชมเธอว่า “มีผู้หญิงจำนวนมากที่พิสูจน์ว่าตัวเองมีค่า แต่เธอมีค่ากว่าพวกเขาทั้งหมด”

27 11 2564 - ฟิลิปปี 1:27-28

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ให้ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน อย่างสอดคล้องกับข่าวดีของพระคริสต์ แล้วไม่ว่าผมจะมาเจอพวกคุณหรือแค่ได้ฟังข่าวคราวของพวกคุณ ผมจะได้รู้ว่าพวกคุณได้ตั้งมั่นคงอยู่ในพระวิญญาณองค์เดียวกัน และได้ต่อสู้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อความเชื่อที่เกิดมาจากข่าวดีนั้น แล้วคุณก็จะไม่กลัวคนที่ต่อต้านคุณเลยสักนิดเดียว เพราะความเป็นหนึ่งเดียวและความกล้าของคุณ จะทำให้เห็นว่าพวกมันจะถูกทำลาย แต่พวกคุณจะได้รับความรอด ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้า

26 11 2564 - อิสยาห์ 54:17

แต่อาวุธที่คนสร้างขึ้นมาเพื่อสู้กับเจ้าจะไม่สามารถทำร้ายเจ้าได้เลย และทุกคนที่ฟ้องร้องเจ้าในศาลเจ้าก็จะสามารถโต้แย้งได้หมด นี่แหละคือมรดกของพวกผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ และนี่แหละคือชัยชนะที่เราให้กับพวกเขา” พระยาห์เวห์พูดไว้ว่าอย่างนั้น

25 11 2564 - เพลงสดุดี 27:1

พระยาห์เวห์คือแสงสว่างและผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องไปหวาดกลัวใครอีก พระยาห์เวห์คือที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องไปหวั่นเกรงใครอีก

24 11 2564 - เพลงสดุดี 37:23-24

พระยาห์เวห์จะนำคนที่พระองค์พอใจไปตามทางที่ดีที่สุด ถ้าคนดีสะดุด เขาก็จะไม่ล้มหรอก เพราะพระยาห์เวห์จับมือของเขาอยู่

23 11 2564 - เพลงสดุดี 31:23-24

ท่านทั้งหลายที่จงรักภักดีต่อพระองค์ ให้รักพระยาห์เวห์เถิด พระยาห์เวห์คุ้มครองคนทั้งหลายที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ พระองค์จะตอบแทนคนที่เย่อหยิ่งจองหองอย่างทบดอกทบต้น ดังนั้น ท่านทั้งหลายที่ฝากความหวังไว้กับพระยาห์เวห์ ให้เข้มแข็งและกล้าหาญไว้เถิด

22 11 2564 - 2 โครินธ์ 7:1

เพื่อนที่รัก เนื่องจากเรามีคำสัญญาพวกนี้ ก็ขอให้เราชำระตัวเองจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ร่างกายและจิตใจสกปรก ทำตัวให้บริสุทธิ์ครบถ้วนเพราะเราเกรงกลัวพระเจ้า

21 11 2564 - เอเฟซัส 3:20-21

พระเจ้าสามารถทำได้ทุกสิ่งมากยิ่งกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่กำลังทำงานอยู่ในตัวเรา ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติทั้งจากหมู่ประชุมของพระองค์ และจากพระเยซูคริสต์ทุกยุคทุกสมัยตลอดไป อาเมน

20 11 2564 - เพลงสดุดี 94:19

เมื่อข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความกังวล พระองค์ก็ปลอบโยนข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้ามีความสุข

19 11 2564 - โรม 14:19

ดังนั้น ขอให้เราตั้งใจทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดสันติสุขและสิ่งที่เสริมสร้างกัน

18 11 2564 - 2 เปโตร 3:18

แต่ขอให้เจริญขึ้นในความเมตตากรุณา และความรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขอให้พระองค์ได้รับเกียรติ ทั้งเดี๋ยวนี้และตลอดไป อาเมน

17 11 2564 - เศฟันยาห์ 3:17

พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้า พระองค์เป็นนักรบผู้ช่วยกู้ชีวิตเจ้า พระองค์จะร้องเพลงและเฉลิมฉลองเพราะตัวเจ้า พระองค์จะรื้อฟื้นความรักที่มีต่อเจ้าขึ้นใหม่ พระองค์จะชื่นชมยินดีในตัวเจ้าด้วยเสียงเพลงแห่งความสุข

16 11 2564 - 1 เธสะโลนิกา 5:16-18

ขอให้เบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอด ให้อธิษฐานตลอดเวลา และให้ขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ นี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้พวกคุณทำในพระเยซูคริสต์

15 11 2564 - กิจการ 16:30-33

“ท่านครับ ผมต้องทำอย่างไร ถึงจะรอดได้” พวกเขาตอบว่า “ให้ไว้วางใจในองค์พระเยซูเจ้า แล้วท่านจะได้หลุดพ้นจากบาป รวมทั้งคนในครัวเรือนของท่านด้วย” แล้วพวกเขาประกาศพระคำของพระเจ้า ให้นายคุกรวมทั้งทุกคนที่อยู่ในครัวเรือนของเขาฟัง ในคืนนั้นเอง นายคุกพาเปาโลและสิลาสไปล้างแผล แล้วเขาและทุกคนในครัวเรือนของเขาก็เข้าพิธีจุ่มน้ำในทันที

14 11 2564 - โรม 14:4

คุณคิดว่าคุณเป็นใครกัน ถึงได้เที่ยวไปกล่าวโทษคนใช้ของคนอื่น เขาจะยืนหยัดหรือล้มลงก็ขึ้นอยู่กับเจ้านายของเขา แต่เขาจะยืนหยัดได้แน่ เพราะองค์เจ้าชีวิตสามารถช่วยให้เขายืนหยัดอยู่ได้

13 11 2564 - โรม 14:13

ดังนั้นหยุดกล่าวโทษกันได้แล้ว แต่ให้ตั้งใจว่าจะไม่เป็นต้นเหตุทำให้พี่น้องสะดุดล้มไปทำบาป

12 11 2564 - 1 เธสะโลนิกา 3:12

ขอให้องค์เจ้าชีวิตทำให้คุณมีความรักมากขึ้นจนล้นออกมาต่อกันและกัน และต่อทุกคน เหมือนกับที่พวกเรารักพวกคุณ

11 11 2564 - โรม 14:1

ให้ยอมรับคนที่ยังมีความเชื่ออ่อนแออยู่ และอย่าไปโต้เถียงกับเขาในเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

10 11 2564 - มัทธิว 11:28-30

“เชิญมาสิ ทุกคนที่รู้สึกเหนื่อยใจและแบกภาระหนัก แล้วเราจะให้พวกคุณหายเหนื่อยใจ รับเราเป็นผู้นำชีวิตและเรียนรู้จากเรา เพราะเราอ่อนน้อม และถ่อมสุภาพ แล้วพวกคุณจะได้หายเหนื่อยใจ ชีวิตที่มีเราเป็นผู้นำนั้นสบายๆ และภาระที่เราให้นี้ก็เบา”

9 11 2564 - สุภาษิต 3:9

ให้ถวายเกียรติกับพระยาห์เวห์ด้วยทรัพย์สมบัติของเจ้า และด้วยผลผลิตแรกจากพืชผลทุกชนิดที่เจ้าปลูกไว้

8 11 2564 - โรม 14:8

เพราะถ้าเรามีชีวิตอยู่ เราก็อยู่เพื่อองค์เจ้าชีวิต และถ้าเราตาย เราก็ตายเพื่อองค์เจ้าชีวิต ดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่หรือตาย เราก็เป็นขององค์เจ้าชีวิต

7 11 2564 - 2 โครินธ์ 9:7

แต่ละคนควรจะให้ตามที่ตั้งใจไว้ ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียใจหรือถูกบังคับ เพราะพระเจ้ารักคนที่ให้ด้วยใจที่ชื่นชมยินดี

6 11 2564 - ฮีบรู 13:6

ดังนั้น เราจึงพูดด้วยความมั่นใจได้ว่า “องค์เจ้าชีวิตเป็นผู้ช่วยของผม ผมจะไม่กลัวอะไร มนุษย์จะทำอะไรผมได้”

5 11 2564 - โรม 6:5-6

เพราะถ้าเราได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในความตายนั้น เราก็จะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการฟื้นขึ้นจากความตายด้วย เรารู้ว่าคนเก่าของเราได้ถูกตรึงร่วมกันกับพระคริสต์แล้ว เพื่อตัวตนที่เต็มไปด้วยบาปจะได้หมดฤทธิ์ไป แล้วเราจะได้ไม่เป็นทาสของความบาปอีกต่อไป

4 11 2564 - 1 เธสะโลนิกา 4:14

ถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูตายไปแล้วและฟื้นขึ้นมาอีก เราก็ต้องเชื่อว่า พระเจ้าจะนำผู้เชื่อเหล่านั้นที่ตายไปแล้วกลับมาพร้อมกับพระเยซู โดยทางพระเยซู

3 11 2564 - โรม 8:3-4

สิ่งที่กฎของโมเสสช่วยไม่ได้ เพราะสันดานของเราทำให้กฎอ่อนแอไป พระเจ้าก็ได้ทำแล้ว พระองค์ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราที่เป็นคนบาป และส่งมาเพื่อจัดการกับบาป พระเจ้าได้ตัดสินลงโทษบาปโดยใช้ร่างที่เป็นมนุษย์ของพระเยซู เพื่อสิ่งที่กฎสั่งไว้จะได้สำเร็จในชีวิตของเราผู้ที่ไม่ได้ใช้ชีวิตตามสันดาน แต่ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์

2 11 2564 - เพลงสดุดี 91:2

ให้พูดกับพระยาห์เวห์ ว่า “พระองค์คือที่ลี้ภัยและป้อมปราการของข้าพเจ้า เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าผู้ที่ข้าพเจ้าไว้วางใจ”

1 11 2564 - สุภาษิต 27:1

ไม่ต้องคุยโวถึงวันพรุ่งนี้ เพราะเจ้าไม่รู้ว่าแต่ละวันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง