اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در نگاه اول، این تقاضای کمک بنظر خیلی متوقعانه میرسد. با این وجود، تحقیقات بیشتر نشان میدهد که این فریاد دادخواهی براستی از روی ناامیدی و عَجز است. آیا شما در چنین موقعیتی بوده اید؟ من که مطمئنا در چنین موقعیتی بوده ام و مرتباً از دوستانم نیز میشنوم که الآن در چنین وضعیتی بسر میبرند. اما بخوانید که این آیه چه طوری تمام میشود! راز دوام آوردن در برابر عذاب و رنج طولانی چیست؟ من ایمان دارم که این سه چیز مهم هستند:۱) در دعاهای مان با خدا روراست باشیم،۲) مطمئن باشیم که خدا دعاهای مان را میشنود و برایمان فکر میکند، حتی وقتی که از درد و دلزدگی به جیلیز و ویلیز افتاده باشیم. و۳) در دعاهای خود، خدا را خالصانه و بی ریا بستاییم، حتی در زمانهایی که اوضاع بنظر تیره و تاریک میرسد. این یک فرمول جادویی نیست، اما فرمولی است که بوسیله روح الهی الهام شده است ـــ آنرا در مزمور۴ جستجو کنید!

Thoughts on Today's Verse...

At first, this cry for help seems very demanding. However, closer inspection shows that this is really the cry of desperation. Have you been there? I surely have and I regularly hear from folks who are there now. But, read how this Psalm ends! What is the secret to surviving a long agony? I believe three things are important: 1) honesty in our prayer life with God, 2) confidence that God hears and cares even when our prayers sizzle with pain and frustration, and 3) genuine praise for God included in our prayers even when things seem bleak. It's not a magical formula, but it is a Spirit-inspired one — check it out in Psalm 4!

دعای من

ای خداوند، لطفاً فریاد مرا برای تسکین آلامم بشنو، همچنین برای عزیزانم دعا میکنم تا انها را از عذاب، بارها، و رنج برهانی. خواهش میکنم با طرق معجزه آسا و عجیب خودت، به ما پاسخ بده تا نه فقط از آلام مان تسکین یابیم، بلکه تو در زندگی مان جلال یابی. در اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

O God, please hear my cry for relief, as well as the relief of those I love, from agony, burdens, and suffering. Please answer in amazing and miraculous ways so that we may not only be relieved, but so that you may be glorified as well. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور۱:۴

نظرات