اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هميشه اين موضوع مرا به شگفت آورده است در رابطه با آن اشخاصى كه از اين آيه استفاده ميكنند تا بى ايمانان را به توبه دعوت كنند، در صورتيكه اين آيه خطاب به مؤمنينى ولرم نوشته شده تا رابطه عاشقانه خويش را با خدا دوباره برافروزند. ضرورى است كه ما بعنوان مؤمنين از خداوند عيسى بخواهيم كه وارد دلها، خانه ها، و زندگى هايمان شود. اين بدان معنا نيست كه او در اينجاها حضور ندارد، او تنها منتظر دعوت ما است — او بزور داخل نخواهد شد. او تنها در دلهايى اقامت ميكند كه از او دعوت بعمل آورده باشند!

دعای من

اى منجى خداى پاك، من ميدانم كه تو مشتاق سهيم ساختن من در حضور و رفاقت خويش هستى. من ميدانم كهاو در هر نفسى كه ميكشم، بمن نزديك هستى. اما من اعتراف ميكنم كه گاهى از آن آگاه نيستم، و گاهى نسبت به حضورت بى توجهم. من امروز از تو ميخواهم كه به درون دلم بيايى و زندگيم را با حضورت، با آرامش و قدرتت پر سازى. من ميخواهم براى تو و با تو زندگى كنم. خداى پاك و قادر مطلق، تو را ميستايم زيرا عيسى را بعنوان نجات دهنده و خداوندم در نظر گرفتى. در نام او، سپاسها و تشكراتم را تقديم ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات