ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ వాక్యభాగము ప్రధానంగా ఒక మోస్తరు సంఘము మరియు దాని సభ్యులకు అనగా ప్రభువుతో వారి ప్రేమ సంబంధాన్ని పునరుజ్జీవింపజేయడానికి అవసరమైనప్పుడు ఇతరులను మార్పుకు పిలిచే వారిని గురించి వ్రాయబడివుండుట అనే విషయము నన్ను కదిలించింది . విశ్వాసులుగా, మనము మన హృదయాలలో, జీవితాలలో మరియు సంఘాలలోకి రమ్మని ప్రభువైన యేసును అడగాలి. అతను అక్కడ లేడని కాదు, అతను మన ఆహ్వానం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు - అతను పిలువనిచో లోపలికి ప్రవేశించడు. అతను ఆహ్వానించబడిన హృదయాలలో మాత్రమే ఉంటాడు!

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ ప్రభువు మరియు రక్షకుడా, మీ ఉనికిని మరియు సహవాసాన్ని నాతో పంచుకోవాలని మీరు కోరుకుంటున్నారని నాకు తెలుసు. నేను ప్రతి ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు మీరు సమీపంలో ఉన్నారని నాకు తెలుసు. కానీ మీ ఉనికి గురించి నాకు తరచుగా తెలియదని మరియు కొన్నిసార్లు మెచ్చుకోలేనని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. నా హృదయంలోకి రావాలని మరియు మీ ఉనికి, సౌలభ్యం మరియు శక్తితో నా జీవితాన్ని నింపమని నేను ఈ రోజు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. నా జీవితం మీ కోసం మరియు మీతో జీవించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. పరిశుద్ధ మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, యేసును నా ప్రభువు మరియు రక్షకునిగా అందించినందుకు ధన్యవాదాలు. ఆయన నామమున నా కృతజ్ఞతలు మరియు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు