இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Knowing Jesus is God's Messiah is one thing. Following Jesus as our Lord is quite another. Getting our minds, hearts, and lives to all line up is always a challenge. Once Jesus' disciples confessed him as the Christ, he knew he had to teach them the real road to glory. Each of the Gospels reminds us that this road led to the cross of agony before it led to the crown of glory. The early church captured it in a song that reminded them that they, too, must walk that same road (see Philippians 2:5-11). We are a heaven-bound people, but we can be sure that we will encounter potholes and bumps along the road and even steep hills to climb as Satan tries to derail and defeat us. Our Savior, however, has already walked this road, and he is our great reminder that the path leads us to share in his glory, too.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Dear Father, I know several believers who are struggling to follow Jesus faithfully. Please, dear Lord, I ask that you give them the strength and the courage to endure, and that you use me to encourage them and to help them through this dark time in their lives. I want to specifically mention several people by name, and ask you to bless them. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of மாற்கு 8:31

கருத்து