ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన భద్రతకు మనం ఏ విధమైన ప్రాతిపదిక కావాలనుకుంటున్నాము? ఇది మనం చేయగలిగేదా, సాధించగలదా , సంపాదించగలదా , నిల్వ ఉంచగలదా? లేదా తరతరాలుగా తనను తాను నమ్మకంగా చూపించిన మన దేవుడే మన భద్రత అవుతాడా? మనము ఎన్నుకోవాలి! కాబట్టి మీ ఎంపిక ఏమిటి? మీ భద్రతను మీరు దేనిలో కనుగొంటారు?

Thoughts on Today's Verse...

What do we want to be the basis of our security? Will it be what we can do, accomplish, achieve, earn, and hoard? Or will it be our God, who has shown himself faithful throughout generations upon generations? We get to choose! So what will be your choice? In what will you find your security?

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నీవు ఇశ్రాయేలు పితామహుడు, సకల దేశాల దేవుడవు , నా అబ్బా తండ్రి. నేను మీ మీద నమ్మకం ఉంచాను. నా డబ్బు, ఆస్తులు, విజయాలు మరియు సామర్ధ్యాలు నా సొంతం కాదని నాకు తెలుసు. నిన్ను గౌరవించటానికి మరియు మీ దయను ఇతరులకు తీసుకురావడానికి మీరు నన్ను ఆశీర్వదించారు. దయచేసి నా హృదయాన్ని స్వచ్ఛంగా ఉంచండి మరియు మీపై దృష్టి పెట్టునట్లుగా చేయండి . అహంకారం మరియు స్వార్థం గల నా యొక్క హృదయాన్ని శాంతముగా ప్రక్షాళన చేయండి. దయచేసి మీ ఆశీర్వాదం నాపై పోయండి, తద్వారా నేను మీకు గొప్ప మహిమను తెస్తాను మరియు నేను మీ దయగల ఆశీర్వాదాలను ప్రేమిస్తున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty God, you are the Father of Israel, God of the nations, and my Abba Father. I place my trust in you. I know that my money, possessions, achievements, and abilities are not my own. You have blessed me with these to honor you and bring your grace to others. Please keep my heart pure and focused on you. Gently purge my heart of pride and selfishness. Please pour your blessing out on me so that I might bring you greater glory and those I love your gracious blessings. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 37:16-17

మీ అభిప్రాయములు