ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ వాక్యభాగము ప్రధానంగా ఒక మోస్తరు సంఘము మరియు దాని సభ్యులకు అనగా ప్రభువుతో వారి ప్రేమ సంబంధాన్ని పునరుజ్జీవింపజేయడానికి అవసరమైనప్పుడు ఇతరులను మార్పుకు పిలిచే వారిని గురించి వ్రాయబడివుండుట అనే విషయము నన్ను కదిలించింది . విశ్వాసులుగా, మనము మన హృదయాలలో, జీవితాలలో మరియు సంఘాలలోకి రమ్మని ప్రభువైన యేసును అడగాలి. అతను అక్కడ లేడని కాదు, అతను మన ఆహ్వానం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు - అతను పిలువనిచో లోపలికి ప్రవేశించడు. అతను ఆహ్వానించబడిన హృదయాలలో మాత్రమే ఉంటాడు!

Thoughts on Today's Verse...

It has always fascinated me that this verse has often been cited by those calling others to conversion when it is primarily written to a lukewarm church and her members, needing to rekindle their love relationship to the Lord. As believers, we need to ask the Lord Jesus into our hearts, lives, and churches. It's not that he's not there, it's just that he awaits our invitation — he will not barge in. He only inhabits hearts into which he has been invited!

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ ప్రభువు మరియు రక్షకుడా, మీ ఉనికిని మరియు సహవాసాన్ని నాతో పంచుకోవాలని మీరు కోరుకుంటున్నారని నాకు తెలుసు. నేను ప్రతి ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు మీరు సమీపంలో ఉన్నారని నాకు తెలుసు. కానీ మీ ఉనికి గురించి నాకు తరచుగా తెలియదని మరియు కొన్నిసార్లు మెచ్చుకోలేనని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. నా హృదయంలోకి రావాలని మరియు మీ ఉనికి, సౌలభ్యం మరియు శక్తితో నా జీవితాన్ని నింపమని నేను ఈ రోజు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. నా జీవితం మీ కోసం మరియు మీతో జీవించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. పరిశుద్ధ మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, యేసును నా ప్రభువు మరియు రక్షకునిగా అందించినందుకు ధన్యవాదాలు. ఆయన నామమున నా కృతజ్ఞతలు మరియు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy Lord and Savior, I know you long to share your presence and fellowship with me. I know you are nearby as I draw each breath. But I confess that I am often unaware, and even sometimes unappreciative of your presence. I ask you this day to come into my heart and fill my life with your presence, comfort, and power. I want my life to be lived for you and with you. Holy and Almighty God, thank you for providing Jesus as my Lord and Savior. In his name I offer my thanks and praise. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ప్రకటన 3:14, 20

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change