ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు అంటే ప్రేమ. ప్రేమకు మూలం కూడా దేవుడే . ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మన హృదయాలలో ప్రేమను కుమ్మరిస్తాడు (రోమా 5:5). కాబట్టి మన సంఘాలను , మన కుటుంబాలను, మన చిన్న సమూహాలను మరియు సంఘాలను మరింత ప్రేమగా ఎలా తయారు చేయాలి? సమూహాలలో ఉన్నవారిలో ప్రేమను పెంపొందించాలని మనము దేవుణ్ణి ప్రార్దించుదాము , మనము వారి కోసం ఆ ప్రార్థన చేస్తున్నామని వారికి తెలియజేయండి, ఆపై అదే సమూహాలతో సంభాషించటానికి మరియు మా ప్రేమను ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నము చేయండి

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నా చుట్టూ ఉన్నవారికి ప్రేమకు ఉదాహరణగా ఉండటానికి నన్ను ఉపయోగించుకోండి. దయచేసి మీ ఆత్మ ద్వారా మీ ప్రేమను నా హృదయంలో కురిపించండి మరియు ఆ ప్రేమను నా జీవితంలో నుండి ఇతరులకు పంపండి. దయచేసి మా సంఘంలోని ప్రేమపూర్వక స్ఫూర్తి ఒకరికొకరు మాత్రమే కాకుండా, మీ రాజ్య కుటుంబంలో భాగం కాని మా చుట్టూ ఉన్న వారి పట్ల కూడా మరింతగా వృద్ధి చెందేందుకు సహాయం చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు