ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นความรัก และพระเจ้ายังเป็นแหล่งของความรักด้วย พระองค์เทความรักเข้าในใจเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 5:5) ถ้าอย่างนั้น เราจะทำให้คริสตจักร ครอบครัว กลุ่มของเราและชุมชนของเรามีความรักมากขึ้นได้อย่างไร เราก็ต้องอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เติบโตขึ้นในความรัก บอกให้พวกเขารู้ว่าเราอธิษฐานให้กับพวกเขามีความรักมากขึ้น และให้เราบอกและแสดงความรักกับกลุ่มคนเหล่านี้ด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดใช้ข้าพเจ้าให้เป็นแบบอย่างของความรักกับคนรอบข้าง โปรดเทความรักของพระองค์ในหัวใจของข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณ เพื่อจะได้ส่งต่อความรักนั้นไปยังผู้อื่น โปรดช่วยให้คริสตจักรของเราเติบโตขึ้นในความรัก ไม่ใช่แค่รักกันและกันภายในคริสตจักรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนนอกที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระองค์ด้วย ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น