ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกนี้บ่อยครั้งช่างไม่เป็นมิตรกับคนของพระเจ้าเลย แต่พระเจ้าก็อยากให้ลูกๆของพระองค์รู้ว่า พวกเขาไม่ได้ถูกลอยแพ เพราะพระองค์อยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้เลยว่า ไม่ว่าคนอื่นจะมีวิญญาณอะไรอยู่ด้วยก็ตาม พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยิ่งใหญ่กว่า มีฤทธิ์มากกว่า และมีสง่าราศีมากกว่า เราชนะอยู่แล้ว เพราะพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าอำนาจใดๆ ที่เราจะต้องเผชิญ เราจะมีชัยชนะเหนืออำนาจต่างๆ วิญญาณต่างๆ หรือศัตรูของเราอย่างแน่นอน

Thoughts on Today's Verse...

The world can often be a hostile place for believers. God wants his spiritual children to know, however, that they are not alone. He lives in us through his Spirit. We can be assured, therefore, that no matter what spirit someone else may have, the Holy Spirit of God is greater, more powerful, and more glorious. The victory is ours because God's presence in us is greater than any force that we will ever face. We have our victory assured over all forces, powers, spirits, or opponents.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจ ความกล้า และความเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตที่กล้าหาญเพื่อสง่าราศีของพระองค์ และทำทุกสิ่งตามใจพระองค์ ขอบคุณที่ให้กำลังกับข้าพเจ้าที่จะมีชีวิตอย่างผู้ชนะผ่านทางพระวิญญาณที่อยู่ในตัวข้าพเจ้า ขอพระองค์ได้รับสง่าราศี ความยิ่งใหญ่และคำสรรเสริญ ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Father, please give me the confidence, boldness, and conviction of your promises. I want to live boldly for your glory and according to your will. Thank you for empowering me to this victorious living by your Spirit who lives within me. To you belong all glory, majesty, and praise. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 4:4

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น