ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เราคือพระยาห์เวห์ ผู้ที่ช่วยเจ้าออกจากอียิปต์ เจ้าต้องไม่มีพระอื่น นอกจากเรา" องค์เจ้าชีวิตพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ที่เริ่มบัญญัติสิบประการ ด้วยการเตือนให้เรานึกถึงความจริงข้อนี้ที่ว่า พระองค์เป็นจุดศูนย์กลาง เป็นต้นแบบและเป็นความสมบูรณ์ มีอะไรสุดยอดไปกว่านี้อีกหรือ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้ชอบธรรมและเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่มีชีวิตอยู่ตลอดกาล ข้าพเจ้ายกพระองค์ไว้ในที่สูงสุดในใจ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าตอนที่ไม่ได้ยกให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิต โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะละทิ้งสิ่งไร้สาระทั้งหลายที่มาหันเหความซื่อสัตย์ที่ข้าพเจ้ามีต่อพระองค์ และมาเบียดบังความยิ่งใหญ่สูงสุดและความเป็นพระเจ้าผู้ครอบครองในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้าไป ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น