۱۳۹۴ مهر نور روزانه های پیشین

۱۳۹۴/۰۸/۰۹ - دوم تسالونیکیان ۳:۳

اما امین است آن خداوندی که شما را استوار و از شریر محفوظ خواهد داشت.

۱۳۹۴/۰۸/۰۸ - اعمال رسولان ۲۱:۱۴-۲۲

و در آن شهر بشارت داده، بسیاری را شاگرد ساختند. پس به لستره و ایقونیه و انطاکیه مراجعت کردند. و دلهای شاگردان را تقویت داده، پند میدادند که در ایمان ثابت بمانند و اینکه با مصیبتهای بسیار می باید داخل ملکوت خدا گردیم.

۱۳۹۴/۰۸/۰۷ - مزمور ۱۳:۲۱

ای خداوند در قوّت خود متعال شو. جبروت تو را ترنم و تسبیح خواهیم خواند.

۱۳۹۴/۰۸/۰۶ - اول پطرس ۱۲:۲

و سیرت خود را در میان امّت ها نیکو دارید تا در همان امری که شما را مثل بدکاران بد میگویند، از کارهای نیکوی شما که ببینند،‌ در روز تفقد، خدا را تمجید نمایند.

۱۳۹۴/۰۸/۰۵ - اول یوحنا ۱۷:۲

و دنیا و شهوات آن درگذر است لکن کسی که به اراده خدا عمل میکند، تا به ابد باقی میماند.

۱۳۹۴/۰۸/۰۴ - مزمور ۵:۹۳

شهادات تو بی نهایت امین است. ای خداوند، قدوسیت خانه تو را می زیبد تا ابدالآباد.

۱۳۹۴/۰۸/۰۳ - اول یوحنا ۸:۳

و کسی که گناه می کند از ابلیس است زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.

۱۳۹۴/۰۸/۰۲ - اشعیا ۱۵:۲۹

وای بر آنانیکه مشورت خود را از خداوند بسیار عمیق پنهان میکنند و اعمال ایشان در تاریکی می باشد و میگویند:«کیست که ما را ببیند و کیست که ما را بشناسد؟»

۱۳۹۴/۰۸/۰۱ - ملاکی ۷:۳

شما از ایام پدران خود از فرایض من تجاوز نموده، آنها را نگاه نداشته اید. اما یهوه صبایوت میگوید: به سوی من بازگشت نمایید و من به سوی شما بازگشت خواهم کرد.

۱۳۹۴/۰۷/۳۰ - کولسیان ۱۵:۲

و از خویشتن ریاسات و قوّات بیرون کرده ، آنها را علانیةً آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت.

۱۳۹۴/۰۷/۲۹ - امثال ۱:۲۰

شراب استهزا می آورد و مسکرات عربده می آورد، و هر که به آن فریفته شود حکیم نیست.

۱۳۹۴/۰۷/۲۸ - اول یوحنا ۵:۲-۶

و از این میدانیم که در وی هستیم: هر که گوید که در وی میمانم، به همان طریقی که او سلوک می نمود، او نیز باید سلوک کند.

۱۳۹۴/۰۷/۲۷ - زکریا ۹:۷-۱۰

یهوه صبایوت امر فرموده، چنین میگوید: «براستی داوری نمایید و با یکدیگر احسان و لطف معمول دارید. و بر بیوه زنان و یتیمان و غریبان و فقیران ظلم منمایید و در دلهای خود بر یکدیگر بدی میندیشید.»

۱۳۹۴/۰۷/۲۶ - اول تیموتائوس ۱۲:۱

و شکر میکنم خداوند خود مسیح عیسی را که مرا تقویت داد، چونکه امین شمرده، به این خدمتم ممتاز فرمود.

۱۳۹۴/۰۷/۲۵ - مرقس ۴۱:۹

و هرکه شما را از اینرو که از آن مسیح هستید، کاسه ای آب به اسم من بنوشاند، هر آینه به شما میگویم اجر خود را ضایع نخواهد کرد.

۱۳۹۴/۰۷/۲۴ - مرقس ۲۳:۹

عیسی ویرا گفت:«اگر میتوانی ایمان آری، مؤمن را همه چیز ممکن است.»

۱۳۹۴/۰۷/۲۳ - امثال ۲۴:۱۸

کسی که دوستان بسیار دارد خویشتن را هلاک میکند، اما دوستی هست که از برادر چسبنده تر میباشد.

۱۳۹۴/۰۷/۲۲ - رومیان ۱۱:۶

همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده.

۱۳۹۴/۰۷/۲۱ - مزمور ۱۵:۱۰

بازوی گناهکار را بشکن؛ و اما شریر را از شرارت او بازخواست کن تا آن را نیابی.

۱۳۹۴/۰۷/۲۰ - حزقیال ۲۳:۳۸

و خویشتن را در نظر امّت های بسیار، معظم و قدوس و معروف خواهم نمود و خواهند دانست که من یهوه هستم.

۱۳۹۴/۰۷/۱۹ - مزمور ۹:۹۶

خداوند را در زینت قدوسیت بپرستید؛ ای تمامی زمین از حضور او بلرزید.

۱۳۹۴/۰۷/۱۸ - عبرانیان ۲۹:۱۱

زیرا خدای ما آتش فروبرنده است.

۱۳۹۴/۰۷/۱۷ - مزمور ۴:۹۱

به پرهای خود تو را خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت...

۱۳۹۴/۰۷/۱۶ - خروج ۱۳:۱۵

این قوم خویش را که فدیه دادی، به رحمانیت خود، رهبری نمودی. ایشان را به قوت خویش به سوی مسکن قدس خود هدایت کردی.

۱۳۹۴/۰۷/۱۵ - خروج ۱۱:۱۵

کیست مانند تو ای خداوند، در میان خدایان؟ کیست مانند تو جلیل در قدوسیت؟

۱۳۹۴/۰۷/۱۴ - رومیان ۲:۵-۱

بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک(عادل) شمرده شده ایم، از صلح با خدا که بوسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید، بهره مند هستیم. بوسیله ایمان به مسیح، ما وارد فیض الهی شده ایم، فیضی که در آن پایداریم و نه تنها به امید شراکتی که در جلال خدا داریم شادی میکنیم.

۱۳۹۴/۰۷/۱۳ - اول سموئيل ۱۵:۱۲

و اما اگر قول خداوند را نشنوید و از فرمان خداوند عصیان ورزید، آنگاه دست خداوند چنانکه به ضد پدران شما بود، به ضد شما نیز خواهد بود.

۱۳۹۴/۰۷/۱۲ - اول قرنتیان ۱۱:۶

و بعضی از شما چنین می بودید لکن غسل یافته ( شسته شده) و مقدس گردیده و عادل کرده شده اید به نام عیسی خداوند و به روح خدای ما.

۱۳۹۴/۰۷/۱۱ - امثال ۱۵:۱۹

کاهلی (تنبلی) خواب سنگین می آورد، و شخص اهمال کار، گرسنه خواهد شد.

۱۳۹۴/۰۷/۱۰ - مزمور ۱۱:۵

و همه متوکلانت شادی خواهند کرد و تا به ابد ترّنم خواهند نمود (خواهند سرایید) . زیرا که ملجا ( پناه ) ایشان تو هستی و آنانیکه اسم تو را دوست میدارند، در تو وجد ( شادی) خواهند نمود.

۱۳۹۴/۰۷/۰۹ - کولسیان ۱۳:۱

و ما را از قدرت ظلمت رهانیده، به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت.