มิถุนายน 2557 คลัง

30 06 2557 - เศคาริยาห์ 14:9

พระยาห์เวห์จะเป็นกษัตริย์ของโลกนี้ และในวันนั้นพระยาห์เวห์จะเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่ผู้คนกราบไหว้

29 06 2557 - เพลงสดุดี 138:8

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์จะแก้แค้นแทนข้าพเจ้า ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์คงอยู่ตลอดไป ขออย่าได้ทอดทิ้งพวกเราผู้ที่พระองค์สร้างขึ้นมากับมือ

28 06 2557 - 2 เปโตร 3:9

องค์เจ้าชีวิตไม่ได้รีรอที่จะทำตามสัญญาเหมือนกับที่บางคนคิดหรอก แต่พระองค์ได้อดทนต่อพวกคุณ เพราะพระองค์ไม่อยากให้มีใครถูกทำลายเลย แต่พระองค์อยากให้ทุกคนกลับใจเสียใหม่

27 06 2557 - มัทธิว 16:25

เพราะคนที่อยากจะเอาตัวรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่คนที่ยอมสละชีวิตเพื่อเรา คนนั้นจะได้ชีวิตเที่ยงแท้

26 06 2557 - เลวีนิติ 19:18

ลืมสิ่งไม่ดีที่คนอื่นทำกับเจ้า และอย่าแก้แค้น ให้รักเพื่อนบ้านของเจ้าเหมือนรักตัวเอง เราคือยาห์เวห์

25 06 2557 - เยเรมีย์ 23:24

ถ้าคนคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในที่ซ่อนเราจะไม่สามารถมองเห็นเขาหรือ” พระยาห์เวห์ถามอย่างนั้น “เราไม่ได้เติมท้องฟ้าและแผ่นดินโลกให้เต็มหรอกหรือ” พระยาห์เวห์ถามอย่างนั้น

24 06 2557 - 2 เธสะโลนิกา 3:3

แต่องค์เจ้าชีวิตนั้นซื่อสัตย์ พระองค์จะให้พลังและจะคุ้มครองพวกคุณจากมารร้าย

23 06 2557 - อิสยาห์ 40:31

แต่คนเหล่านั้นที่ฝากความหวังไว้กับพระยาห์เวห์จะมีกำลังขึ้นมาใหม่ และจะบินสูงขึ้นไปเหมือนติดปีกนกอินทรี พวกเขาจะวิ่งและจะไม่หมดเรี่ยวแรง พวกเขาจะเดินและจะไม่เหนื่อย

22 06 2557 - เพลงสดุดี 121:7-8

พระยาห์เวห์จะปกป้องเจ้าจากอันตรายทั้งปวง พระองค์จะปกป้องชีวิตของเจ้า พระยาห์เวห์จะปกป้องเจ้าตอนที่เจ้าออกไปหรือกลับมา ทั้งเดี๋ยวนี้และตลอดไป

21 06 2557 - เพลงสดุดี 91:1

พวกเจ้าที่พักอยู่ในที่กำบังแห่งพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด พวกเจ้าที่อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของพระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น

20 06 2557 - มาระโก 8:36

มันจะมีประโยชน์อะไรกันถ้าได้เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลก แต่ต้องเสียจิตวิญญาณไป

19 06 2557 - เอเฟซัส 5:25-26

พวกคุณที่เป็นสามี ให้รักภรรยาของตนเหมือนกับที่พระคริสต์รักหมู่ประชุมของพระองค์ และได้สละพระองค์เองเพื่อประโยชน์ของหมู่ประชุม ที่พระคริสต์ทำอย่างนี้ก็เพื่อชำระล้างหมู่ประชุมของพระองค์ ให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำและถ้อยคำของพระองค์

18 06 2557 - เอเฟซัส 6:4

พวกคุณที่เป็นพ่อ อย่ายั่วยุลูกของตนให้โกรธ แต่ให้เลี้ยงดูเขาด้วยการอบรมสั่งสอน และเตือนสติตามแนวทางขององค์เจ้าชีวิต

17 06 2557 - เพลงสดุดี 68:4-5

ร้องเพลงแด่พระเจ้า และสรรเสริญชื่อของพระองค์ด้วยบทเพลง สรรเสริญพระองค์ผู้ที่ขี่อยู่บนหมู่เมฆ ให้ชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์ ผู้มีชื่อว่า “ยาห์เวห์” พระเจ้าผู้สถิตอยู่ในที่พักอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระองค์เป็นพ่อของเด็กกำพร้า และเป็นผู้ปกป้องบรรดาหญิงหม้าย

16 06 2557 - เพลงสดุดี 103:13

พ่อใจดีต่อลูกยังไง พระยาห์เวห์ก็ใจดีต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์อย่างนั้น

15 06 2557 - สุภาษิต 23:24

ลูกดี ทำให้พ่อชื่นใจ ลูกฉลาด ทำให้พ่อภูมิใจ

14 06 2557 - ฟิลิปปี 3:20

ดังนั้นคุณจะต้องเลิกนิสัยของคนในโลกนี้ เพราะบ้านเมืองแท้ๆ ของเราอยู่บนสวรรค์ และเรากำลังรอคอยพระผู้ช่วยให้รอดของเรา คือพระเยซูคริสต์เจ้ากลับมาจากสวรรค์

13 06 2557 - ลูกา 11:13

แม้แต่พวกคุณที่เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดีๆ กับลูกของคุณเลย แล้วพระบิดาบนสวรรค์ล่ะ จะไม่ยิ่งพร้อมที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กับคนที่ขอจากพระองค์หรือ”

12 06 2557 - เพลงสดุดี 19:1-2

สวรรค์ประกาศถึงสง่าราศีของพระเจ้า ท้องฟ้าบ่งบอกถึงงานฝีมือของพระองค์ มันพูดถึงพระเจ้าวันแล้ววันเล่า มันให้ความรู้เกี่ยวกับพระองค์คืนแล้วคืนเล่า

11 06 2557 - เพลงสดุดี 46:10

พระองค์พูดว่า “หยุดรบกันซะ” และให้รู้ว่า เราคือพระเจ้า เราจะได้รับการยกย่องเหนือชนชาติทั้งหลาย และเราจะได้การยกย่องเหนือโลกนี้

10 06 2557 - โคโลสี 3:13

ให้ผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และยกโทษให้กันด้วย ถ้าใครมีเรื่องกัน ก็ให้ยกโทษกัน องค์เจ้าชีวิตยกโทษให้กับคุณอย่างไร ก็ให้พวกคุณยกโทษให้กันและกันอย่างนั้นด้วย

9 06 2557 - มัทธิว 7:13-14

เข้าไปทางประตูที่แคบ เพราะประตูกว้างและถนนหนทางที่เดินสบายจะนำไปถึงความพินาศ และมีคนมากมายที่ผ่านเข้าไปทางประตูนั้น ส่วนประตูที่แคบ และถนนที่เดินลำบากจะนำไปถึงชีวิตที่แท้จริง และมีคนน้อยมากที่หาทางนี้เจอ

8 06 2557 - ฮาบากุก 3:19

พระยาห์เวห์ องค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า เป็นกำลังของข้าพเจ้า พระองค์ทำให้เท้าของข้าพเจ้ามั่นคงเหมือนเท้ากวาง และพระองค์ทำให้ข้าพเจ้าสามารถ เดินไปบนยอดเขาได้

7 06 2557 - เพลงสดุดี 90:2 and 4

ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายจะเกิดมา ก่อนที่พระองค์จะทำให้โลกนี้เกิดขึ้น ตั้งแต่อดีตกาล ตราบจนชั่วนิรันดร์กาล พระองค์คือพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า สำหรับพระองค์แล้ว พันปีก็เหมือนกับแค่วันวานที่ผ่านไป เหมือนกับแค่เสี้ยวหนึ่งของค่ำคืน

6 06 2557 - เอเฟซัส 3:17-19

ขอให้พระคริสต์ ตั้งมั่นคงอยู่ในใจของพวกคุณเพราะพวกคุณไว้วางใจในพระองค์ ขอให้ลงรากลึกมั่นคงในความรัก ผมอธิษฐานให้พวกคุณและคนที่เป็นของพระเจ้าทุกคนสามารถเข้าใจว่า ความรักที่พระคริสต์มีต่อเรานั้นมันกว้าง ยาว สูง และลึกขนาดไหน ขอให้พวกคุณเข้าใจถึงความรักของพระคริสต์ ที่เกินกว่าจะเข้าใจได้ เพื่อพวกคุณจะได้เต็มไปด้วยความบริบูรณ์ของพระเจ้า

5 06 2557 - 1 เธสะโลนิกา 5:11

ฉะนั้น คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างกันและกันฝ่ายจิตวิญญาณ เหมือนกับที่กำลังทำกันอยู่แล้วในตอนนี้

4 06 2557 - 1 พงศาวดาร 29:11

ข้าแต่ พระยาห์เวห์ ขอให้ความยิ่งใหญ่ พลังอำนาจ ความรุ่งโรจน์ ความสง่างามและบารมี เป็นของพระองค์ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งบนสวรรค์และในแผ่นดินโลกนี้ ต่างก็เป็นของพระองค์ทั้งสิ้น ข้าแต่พระยาห์เวห์ อาณาจักรนี้เป็นของพระองค์ ขอพระองค์ได้รับการยกย่องสูงสุดเหนือทุกสิ่ง

3 06 2557 - สุภาษิต 15:1

คำตอบที่สุภาพระงับความโกรธ แต่คำพูดที่รุนแรงกวนโมโห

2 06 2557 - ฮีบรู 9:28

พระคริสต์ก็เหมือนกัน ที่ถวายตัวเองเพียงครั้งเดียว เพื่อกำจัดบาปของคนเป็นจำนวนมาก และพระองค์จะมาปรากฏตัวอีกเป็นครั้งที่สอง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อมากำจัดบาป แต่มาช่วยคนพวกนั้นให้รอด คือคนที่กำลังรอพระองค์อย่างใจจดใจจ่ออยู่

1 06 2557 - วิวรณ 21:2-4

ผมเห็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งก็คือเมืองเยรูซาเล็มแห่งใหม่ ซึ่งมาจากพระเจ้าลงมาจากสวรรค์ และเมืองนี้ได้เตรียมไว้พร้อมแล้ว เหมือนกับเจ้าสาวที่แต่งตัวสวยงามรอสามีของเธอ ผมได้ยินเสียงอันดังจากบัลลังก์พูดว่า “ดูสิ บ้านของพระเจ้าก็อยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะอยู่กับพวกเขา และพวกเขาจะเป็นของพระองค์ พระเจ้าเองก็อยู่กับพวกเขา และเป็นพระเจ้าของพวกเขาด้วย พระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขา แล้วจะไม่มีความตาย ความเศร้าโศก การร้องไห้หรือความเจ็บปวดอีกต่อไป เพราะสิ่งเก่าๆ ที่เคยเป็นมาได้ผ่านพ้นไปแล้ว”