اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگاميكه ما كتاب اعمال رسولان را ميخوانيم، ما شاگردان را ميبينيم كه از اينكه "بخاطر آن نام" (نام عيسى) مورد زحمت قرار ميگيرند، غرق خوشى ميشوند. چون عيسى قبل از ما با سربلندى بر مشكلات و مصائب پيروز شد و گذر كرد، ما نيز بايد شراكت در رنجهاى او را امتيازى بدانيم، نه اينكه صرفن به آنها بعنوان دشوارى بنگريم. غالبن حقيقت سرسپردگى ما در زمانى به بهترين وجه به مشكوكين نشان داده ميشود كه ما"در زير آتش" هستيم. بنابراين بياييد بهنگاميكه مورد حمله قرار ميگيريم، شخصيت خود را حفظ كرده و شادى كنيم، زيرا ما در عيسى ديده ايم كه چه اتفاقى مى افتد هنگاميكه فرزندان خدا حتى به قيمت جانشان امين و وفادار مانده اند.

دعای من

اى خداوند، تو چه نام گرانقدرى به پسر خود بخشيده اى. نام او در تمامى زمين و تا به آسمانها متعال باد، تا هنگاميكه هر دلى بداند كه او براستى خداوند است. در نام عيسى، و براى جلال او دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات