اندیشه ها در مورد آیه امروز...

“اراده تو چنانكه در آسمان است بر روى زمين كرده شود." عيسى بما ياد داد كه براى آن روزى دعا كنيم كه خداوند بعنوان پادشاه تمامى زمين شناخته خواهد شد. ما منتظر آن روز هستيم، زيرا ايمان ما بدرستى نشان داده خواهد شد و خود خداوند آنچنانكه بايد جلال خواهد يافت. در دنيايى كه نام خدا بيحرمت شده و به آن كُفْرْ ميگويند، هر زانويى خم خواهد شد و هر زبانى اقرار خواهد كرد كه او نه تنها خداوند يَهْوِهْ است، بلكه او نظير يا رقيبى ندارد و كسى را با او قابل مقايسه نيست، و اينكه نام او تنها ناميست كه سزاوار حرمت، جلال و ستايش است.

Thoughts on Today's Verse...

"Your will be done on earth as it is in heaven." Jesus taught us to pray for the day that the Lord would be The recognized King over all the earth. We look forward to that, because our faith will be shown true and the Lord himself will be glorified as he should be. In a world of profanity, a world where God's name is blasphemed, every knee will bow and every tongue confess that he is not only Lord Yahweh, but he is also incomparable without rival, that his name is the only name worthy of reverence, honor, and praise.

دعای من

خداى بزرگ و قادر مطلق، كارى كن كه نه تنها در من، حرمت بر نام تو آيد، بلكه تو در ميان مردم خودت، و در تاريخ زمان ما حرمت بيابى. با تمام وجودم دعا ميكنم كه نام تو بر تمامى زمين محترم شمرده شود. كارهاى بزرگ انجام بده كه نشانگر اختيار و حاكميت توست تا تو قومت را یاری دهی تا دیگران را به خواندن اسمت و ستودن فیضت دعوت کنند. در نام قدوس و والای عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Great Almighty Lord, work to bring yourself glory, not only in me, but in your people, and in our time of history. With all my heart I pray for your name to be reverenced in all the earth. Do mighty works that show your control and sovereignty to help your people bring others to call on your name and to praise your grace. In Jesus' holy and precious name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of زکریا ۹:۱۴

نظرات