ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ขอน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในโลกนี้อย่างที่เป็นในสวรรค์" พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานสำหรับวันที่พระยาห์เวห์จะได้รับการยอมรับว่าเป็นกษัตริย์เหนือพิภพทั้งสิ้น เรารอคอยวันนั้น เพราะความเชื่อของเราจะได้เป็นจริงและพระยาห์เวห์เองก็จะได้รับเกียรติอย่างที่ควรจะเป็น ในโลกแห่งการดูหมิ่น โลกที่ชื่อของพระเจ้าถูกเหยียบย่ำ ทุกหัวเข่าจะคุกลงกราบและทุกลิ้นจะสารภาพว่าพระองค์เป็นทั้งพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต และยังเป็นผู้ที่ไม่มีใครเทียบเทียมได้ ชื่อของพระองค์เป็นชื่อเดียวเท่านั้นที่สมควรได้รับความยำเกรง เกียรติยศและคำสรรเสริญ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระยาห์เวห์ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น การงานของพระองค์นำเกียรติยศมาสู่พระองค์ ไม่ใช่แค่ผ่านทางข้าพเจ้าเท่านั้น ยังผ่านทางคนของพระองค์ และในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาด้วย ข้าพเจ้าอธิษฐานอย่างสุดใจ ขอให้ชื่อของพระองค์ได้รับการยำเกรงทั่วแผ่นดินโลก ขอโปรดสำแดงฤทธิ์เดชออกมาเพื่อให้คนรู้ว่าพระองค์อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือคนของพระองค์ ในการนำคนที่หลงหายให้มาร้องเรียกชื่อของพระองค์และสรรเสริญพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามอันศักดิ์สิทธิ์และเลอค่าของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น