اندیشه ها در مورد آیه امروز...

“اراده تو چنانكه در آسمان است بر روى زمين كرده شود." عيسى بما ياد داد كه براى آن روزى دعا كنيم كه خداوند بعنوان پادشاه تمامى زمين شناخته خواهد شد. ما منتظر آن روز هستيم، زيرا ايمان ما بدرستى نشان داده خواهد شد و خود خداوند آنچنانكه بايد جلال خواهد يافت. در دنيايى كه نام خدا بيحرمت شده و به آن كُفْرْ ميگويند، هر زانويى خم خواهد شد و هر زبانى اقرار خواهد كرد كه او نه تنها خداوند يَهْوِهْ است، بلكه او نظير يا رقيبى ندارد و كسى را با او قابل مقايسه نيست، و اينكه نام او تنها ناميست كه سزاوار حرمت، جلال و ستايش است.

دعای من

خداى بزرگ و قادر مطلق، كارى كن كه نه تنها در من، حرمت بر نام تو آيد، بلكه تو در ميان مردم خودت، و در تاريخ زمان ما حرمت بيابى. با تمام وجودم دعا ميكنم كه نام تو بر تمامى زمين محترم شمرده شود. كارهاى بزرگ انجام بده كه نشانگر اختيار و حاكميت توست تا تو قومت را یاری دهی تا دیگران را به خواندن اسمت و ستودن فیضت دعوت کنند. در نام قدوس و والای عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات