ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూమిమీదను నెరవేరును." యెహోవా భూమి అంతటా గుర్తించబడిన రాజుగా ఉండాలనే రోజు కోసం ప్రార్థించాలని యేసు మనకు బోధించాడు. మనము దాని కోసం ఎదురు చూస్తున్నాము, ఎందుకంటే మన విశ్వాసం నిజం అవుతుంది మరియు యెహోవా తాను మహిమపరచబడతాడు. అశ్లీల ప్రపంచంలో, దేవుని పేరు దూషించబడే ప్రపంచంలో, ప్రతి మోకాలు వంగి, ప్రతి నాలుక వంగి, అతను యెహోవా అని యెహోవా మాత్రమే కాదు, అతను ఎదురు లేని, సాటిలేనివాడని, అతని పేరు మాత్రమే మహిమ, ఘనతకు అర్హతగల పేరు అని ఒప్పుకుంటుంది మరియు మహిమపరుస్తుంది.

నా ప్రార్థన

గొప్ప సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభువా, నాలో మాత్రమే కాదు, నీ ప్రజలలో మరియు మన చరిత్రలో నీకు మహిమకలుగునట్లుగా నీ మహిమ కొరకు పనిచేయండి . మీ నామము భూలోకంలో కీర్తించబడాలని నా హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్నాను. మీ ప్రజలు ఇతరులు మీ నామమున పిలవడానికి మరియు మీ కృపను స్తుతించడానికి సహాయ చేయడానికి మీ అధికారాన్ని మరియు సార్వభౌమాధికారాన్ని చూపించే ఘనమైన కార్యములను చేయండి. యేసు యొక్క పవిత్రమైన మరియు విలువైన నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change