اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا محبت است. خدا همچنین سرچشمه محبت است. او محبتش را در دل های ما بوسیله روح القدس میریزد(رومیان۵:۵). پس ما چگونه میتوانیم کلیساها، خانواده ها، گروه های کوچک، و جماعت های مان را بیشتر دوست داشتنی کنیم؟ ما دعا میکنیم و از خدا میخواهیم تا محبت آنها را در گروه ها افزایش دهد، و به آنها نشان دهد که ما این دعا را برایشان میکنیم، سپس محبت خود را به اعضای همان گروه ها نشان میدهیم.

دعای من

ای پدر، یاریم ده تا نمونه محبت برای اطرافیانم باشم. لطفن محبتت را از طریق روح القدس در قلبم بریز و سپس آن را از زندگیم به سوی دیگران جاری بساز. لطفن کمک کن تا روحیه محبت در جماعت های ما بیش از پیش رشد یابد، نه فقط نسبت به همدیگر، بلکه همچنین نسبت به اطرافیانی که جزو خانواده سلطنتی تو نیستند. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات