اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا محبت است. خدا همچنین سرچشمه محبت است. او محبتش را در دل های ما بوسیله روح القدس میریزد(رومیان۵:۵). پس ما چگونه میتوانیم کلیساها، خانواده ها، گروه های کوچک، و جماعت های مان را بیشتر دوست داشتنی کنیم؟ ما دعا میکنیم و از خدا میخواهیم تا محبت آنها را در گروه ها افزایش دهد، و به آنها نشان دهد که ما این دعا را برایشان میکنیم، سپس محبت خود را به اعضای همان گروه ها نشان میدهیم.

Thoughts on Today's Verse...

God is love. God is also the source of love. He pours love into our hearts through the Holy Spirit (Romans 5:5). So how do we make our churches, our families, our small groups, and communities more loving? We pray for God to grow the love in those in groups, let them know that we are praying that prayer for them, then communicate and demonstrate our love to those very same groups.

دعای من

ای پدر، یاریم ده تا نمونه محبت برای اطرافیانم باشم. لطفن محبتت را از طریق روح القدس در قلبم بریز و سپس آن را از زندگیم به سوی دیگران جاری بساز. لطفن کمک کن تا روحیه محبت در جماعت های ما بیش از پیش رشد یابد، نه فقط نسبت به همدیگر، بلکه همچنین نسبت به اطرافیانی که جزو خانواده سلطنتی تو نیستند. در نام عیسی. آمین.

My Prayer...

Father, use me to help be an example of love to those around me. Please pour your love into my heart through your Spirit and then channel that love out of my life to others. Please help the loving spirit in our our congregation grow more and more, not just to each other, but also to those around us who are not part of your Kingdom family. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول تسالونیکیان۱۲:۳

نظرات