இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

God sometimes seems to be distant and not to be listening to us. Think of the hundreds of years Israel was in bondage praying for God's promised Deliverer. "Isn't God listening?" they must have repeatedly wondered. Yet at the right time, God sent his Son and brought deliverance. Thankfully, God doesn't ask us to pretend that everything is okay when it isn't. He filled the Psalms with cries for deliverance and help. You may find yourself in a position where these words are yours. If you are, realize that thousands of Today's Verse participants are praying today for God's immediate and powerful deliverance of you.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty God, may your name be revered in all the earth just as it is among the angels of heaven. Show the power and might of your Kingdom in our day. Deliver your Church and your children from the hands of the evil one. Bring deliverance to your children who are crying for your help with spiritual, family, health, or financial problems they are having. May our lives be lived to your glory, now and forevermore. In the name of Jesus I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 35:22-23

Verse of the Day Wall Art

கருத்து