ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราอ่านหนังสือกิจการ เราจะเห็นว่าเหล่าสาวกมีความชื่นชมยินดีในความทุกข์ทรมาน "เพื่อพระนามพระองค์" ตั้งแต่พระเยซูได้ผ่านความเจ็บปวดอย่างผู้มีชัยชนะ เราควรจะคิดว่าเป็นสิทธิพิเศษที่จะมีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานของพระองค์ เพราะมันไม่ได้เป็นเพียงความยากลำบาก ความมุ่งมั่นที่แท้จริงของเรามักจะเห็นชัดที่สุดคือเมื่อเราเจอกับความยากลำบาก ดังนั้นขอให้รักษาลักษณะของเราเมื่ออยู่ภายใต้การโจมตีและให้มีความชื่นชมยินดี เพราะเราได้เห็นแล้วในพระเยซู และได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อลูกๆ ของพระเจ้าซื่อสัตย์แม้ต้องแลกด้วยชีวิตของพวกเขา

Thoughts on Today's Verse...

When we read the book of Acts, we find the disciples overjoyed at suffering "for the sake of the name." Since Jesus has already victoriously passed through that kind of ordeal, we should consider it a privilege to share in his sufferings, not just a hardship. The truth of our commitment is often best shown to the skeptical when we are "under fire." So let's keep our character when under attack and rejoice, because we've seen in Jesus what happens when God's children are faithful even at the cost of their lives.

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า พระนามที่พระองค์ให้พระบุตรช่างมีค่ายิ่ง ขอให้พระนามนั้นเป็นที่ยกย่องสรรเสริญในแผ่นดินโลกและทั่วทุกชั้นฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย จนกว่าหัวใจทุกคนรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแท้จริง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

What a precious name you have given to your son, O Lord. May it be exalted in all the earth and throughout all the heavens, until every heart knows that he is truly Lord. In Jesus name, and for his glory, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 1:29

ความคิดเห็น