ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสั่งให้เราหันจากทางที่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าชีวิตตนเอง แล้วกลับใจซะ พระองค์เรียกร้องให้เราหันกลับมาหาพระองค์และเต็มใจที่จะทำตามใจพระองค์ ถ้าเราปฏิเสธเราต้องรู้ว่าเรากำลังเดินบนถนนที่นำไปสู่ความตาย พระเจ้าอยากที่จะทำให้เราบังเกิดใหม่และเกิดการฟื้นฟูในตัวเรา แต่พระองค์ขอให้เราหันเสียจากทางที่นำความหายนะมาสู่ตนเอง และให้เรามอบใจของเรากับพระองค์ เพื่อเราจะได้เป็นคนใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การกลับใจคือการออกจากถนนที่นำไปสู่ความหายนะ และเปลี่ยนไปอยู่บนถนนที่นำไปสู่บ้านของพระบิดา สถานที่แห่งชีวิต ความชื่นชมยินดี และความรอด

Thoughts on Today's Verse...

God commands us to turn away from our own self-seeking ways in repentance. He pleads with us to turn to him with a willingness to obey his will. If we refuse, we must know we are walking the road leading to death. God longs to do the work of rebirth and renewal in us, but he demands that we turn from our destructive ways and offer our hearts to him so that we can be made new by his Holy Spirit. Repentance is to turn off the road leading to destruction and onto the road that leads to the Father's house, the place of life, joy, and salvation!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่พยายามเป็นเจ้าชีวิตตนเอง ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้าทำสิ่งผิดพลาดมากมาย เมื่อไม่ได้เชื่อฟังพระคำและต่อต้านการทำตามใจพระองค์ ข้าพเจ้าอยากที่จะมอบทั้งจิตใจและชีวิตทั้งสิ้นให้กับพระองค์ ข้าพเจ้าอยากที่จะทำตามใจพระองค์และมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ ขอบคุณสำหรับการให้อภัยและความเข้มแข็ง ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะแสวงหาชีวิตในพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

My Prayer...

Please forgive me, mighty God, for trying to rule and govern my life. I confess I've made a mess of things when I haven't obeyed your Word and rebelled against your will. I want to turn my heart and life entirely over to you. I want to follow your will and live for your glory. Thank you for your forgiveness and strength as I seek to find life in you. In the name of the Savior Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเสเคียล 18:31-32

ความคิดเห็น