ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเตือนเราให้หันหนีจากทางที่เราแสวงตัวเอง พระองค์เรียกเราให้หันไปหาพระองค์ด้วยความเต็มใจที่จะทำตามความประสงค์ของพระองค์ ถ้าเราปฏิเสธเราต้องรู้ว่าเรากำลังเดินบนถนนที่นำไปสู่ความตาย พระเจ้าปรารถนาที่จะทำให้มีการบังเกิดใหม่และการฟื้นฟู แต่พระองค์ขอให้เราหันเสียจากทางที่ทำลายตัวเราเอง และให้เรามอบใจของเรากับพระองค์ เพื่อที่จะได้รับการทำขึ้นใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ การกลับใจคือการออกจากถนนที่นำไปสู่การทำลาย และไปต่อบนถนนที่นำไปสู่บ้านของพระบิดา สถานที่แห่งชีวิต

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่พยายามปกครองและควบคุมชีวิตของตัวเอง ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์ได้ทำผิดพลาดไป เมื่อไม่ได้เชื่อฟังพระคำและความต้องการของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะมอบถวายจิตใจและชีวิตให้พระองค์ทั้งหมดข้าพระองค์ต้องการที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ และใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการให้อภัยและความเข้มแข็งในเวลาที่ข้าพระองค์พยายามที่จะแสวงหาชีวิตในพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น