ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นความรัก และพระเจ้ายังเป็นแหล่งของความรักด้วย พระองค์เทความรักเข้าในใจเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 5:5) ถ้าอย่างนั้น เราจะทำให้คริสตจักร ครอบครัว กลุ่มของเราและชุมชนของเรามีความรักมากขึ้นได้อย่างไร เราก็ต้องอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เติบโตขึ้นในความรัก บอกให้พวกเขารู้ว่าเราอธิษฐานให้กับพวกเขามีความรักมากขึ้น และให้เราบอกและแสดงความรักกับกลุ่มคนเหล่านี้ด้วย

Thoughts on Today's Verse...

God is love. God is also the source of love. He pours love into our hearts through the Holy Spirit (Romans 5:5). So how do we make our churches, our families, our small groups, and communities more loving? We pray for God to grow the love in those in groups, let them know that we are praying that prayer for them, then communicate and demonstrate our love to those very same groups.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดใช้ข้าพเจ้าให้เป็นแบบอย่างของความรักกับคนรอบข้าง โปรดเทความรักของพระองค์ในหัวใจของข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณ เพื่อจะได้ส่งต่อความรักนั้นไปยังผู้อื่น โปรดช่วยให้คริสตจักรของเราเติบโตขึ้นในความรัก ไม่ใช่แค่รักกันและกันภายในคริสตจักรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนนอกที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระองค์ด้วย ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, use me to help be an example of love to those around me. Please pour your love into my heart through your Spirit and then channel that love out of my life to others. Please help the loving spirit in our our congregation grow more and more, not just to each other, but also to those around us who are not part of your Kingdom family. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เธสะโลนิกา 3:12

ความคิดเห็น