اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شما در زندگی از چه چیزی بعنوان قطب نما یا جهت یاب استفاده میکنید؟ این مهم نیست که ما تا چه حد اشخاصی آگاه، عاقل، باتجربه، یا عالِم هستیم، این خداست که به تنهایی میتواند گام های ما را بدرستی رهبری نماید. خدا از ما میخواهد که به او و حکمت او اعتماد کنیم، حتی هنگامیکه قادر به دیدن استدلال های پشت آن نیستیم. او از ما می خواهد که حضور، راهنمایی، و فیضش را در تمام کارهای مان، تشخیص دهیم. همانطور که ما به او اعتماد کرده و حضورش را می شناسیم، ناگهان به این مطلب پی می بریم که تمام راه های ما، مستقیم تر شده و مقصد ما، نزدیکتر گردیده است.

دعای من

اَبّا پدر، لطفاً به من آن شهامتی را بده که بر فهم خودم تکیه نکنم. میدانم که فکرهای من ممکن است به خطا روند و انچه را که من در موردش نیّت خوبی دارم، ممکن است که اشتباه از آب در بیاید. خواهش میکنم که مرا با حکمت و آگاهی برکت دهی، من مایلم که برای تو زندگی کنم در این دنیای مغشوش کنونی که پایبند اخلاقیات نیست. بنام عیسی .آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات