พฤษภาคม 2564 คลัง

31 05 2564 - อิสยาห์ 40:30-31

แม้คนหนุ่มๆจะเหนื่อยและหมดเรี่ยวแรง และชายหนุ่มจะสะดุดล้มลง แต่คนเหล่านั้นที่ฝากความหวังไว้กับพระยาห์เวห์จะมีกำลังขึ้นมาใหม่ และจะบินสูงขึ้นไปเหมือนติดปีกนกอินทรี พวกเขาจะวิ่งและจะไม่หมดเรี่ยวแรง พวกเขาจะเดินและจะไม่เหนื่อย

30 05 2564 - กาลาเทีย 2:20

ผมได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนจนตายไปพร้อมกับพระคริสต์ คนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ตัวผมแล้วแต่เป็นพระคริสต์ต่างหากที่อยู่ในตัวผม ชีวิตที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นชีวิตที่ไว้วางใจในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ที่รักผมและเสียสละชีวิตให้ผม

29 05 2564 - กาลาเทีย 5:25

เนื่องจากพระวิญญาณได้ให้ชีวิตกับเราแล้ว เราก็ควรจะติดตามพระวิญญาณในทุกสิ่งที่เราทำ

28 05 2564 - สุภาษิต 31:8

อ้าปากพูดแทนคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง เพื่อสิทธิของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย

27 05 2564 - อิสยาห์ 40:28-29

เจ้าไม่รู้หรือ เจ้าไม่เคยได้ยินหรือ ที่ว่าพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าตลอดมาและตลอดไป เป็นผู้สร้างทั้งโลก พระองค์ไม่เคยเหนื่อยหรือหมดเรี่ยวแรง ไม่มีใครหยั่งรู้ถึงสติปัญญาของพระองค์ได้ พระองค์ให้เรี่ยวแรงกับคนที่เหน็ดเหนื่อย และเพิ่มกำลังให้กับคนที่หมดเรี่ยวแรง

26 05 2564 - เยเรมีย์ 33:3

“ยูดาห์ เรียกเราสิ แล้วเราจะตอบเจ้า เราจะบอกเจ้าถึงสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่ เหลือที่จะเข้าใจได้ ที่เจ้ายังไม่รู้"

25 05 2564 - เยเรมีย์ 29:13

เจ้าจะแสวงหาเรา แล้วเจ้าก็จะพบเรา เมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า

24 05 2564 - กิจการ 16:25

ประมาณเที่ยงคืน ในขณะที่เปาโลและสิลาสกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า โดยมีนักโทษคนอื่นๆ กำลังฟังอยู่นั้น

23 05 2564 - Jude 24-25

พระเจ้าสามารถรักษาคุณไว้ไม่ให้ล้มลง พระองค์จะนำคุณไปยืนอยู่ต่อหน้าสง่าราศีของพระองค์ อย่างคนที่ไม่มีตำหนิ และเต็มไปด้วยความสุข พระองค์คือพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขอให้พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ทำให้คนให้เกียรติกับพระเจ้า และยกย่องสรรเสริญพระองค์ ขอให้พวกเขายอมรับว่า พระองค์มีฤทธิ์และสิทธิอำนาจตลอดทุกยุคทุกสมัย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต อาเมน

22 05 2564 - เอเฟซัส 2:10

เพราะเราเป็นผลงานของพระเจ้า ที่พระองค์สร้างผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ เพื่อให้เราทำสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วให้เราทำ

21 05 2564 - 1 เปโตร 5:7

ให้เอาความกังวลทั้งหมดของคุณฝากไว้กับพระเจ้า เพราะพระองค์ห่วงใยคุณ

20 05 2564 - ฟิลิปปี 1:21

สำหรับผม จะอยู่ก็อยู่เพื่อพระคริสต์ ถ้าจะตายก็ถือว่าได้กำไร

19 05 2564 - 1 เปโตร 5:6-7

ถ้าอย่างนั้น ให้พวกคุณอ่อนน้อมถ่อมตัวลงใต้อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เพื่อพระเจ้าจะได้ยกคุณขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ให้เอาความกังวลทั้งหมดของคุณฝากไว้กับพระเจ้า เพราะพระองค์ห่วงใยคุณ

18 05 2564 - ฟิลิปปี 1:19

เพราะรู้ว่าทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับผมนี้จะนำผมไปถึงความรอด มันจะเป็นอย่างนี้ได้ เพราะคำอธิษฐานของพวกคุณและพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าได้ให้กับผม

17 05 2564 - สุภาษิต 10:29

พระยาห์เวห์จะเป็นที่หลบภัย สำหรับคนที่ใช้ชีวิตอย่างไม่มีที่ติ แต่พระองค์นำความหายนะมาสู่พวกที่ทำชั่ว

16 05 2564 - สุภาษิต 3:1-2

ลูกเอ๋ย อย่าลืมคำสั่งสอนของเรา แต่ให้ใจของเจ้าเก็บรักษาคำสั่งต่างๆของเราไว้ เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเพิ่มพูนจำนวนวันและปีของชีวิตเจ้า แถมจะทำให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขด้วย

15 05 2564 - กิจการ 13:3

หลังจากที่พวกผู้พูดแทนพระเจ้าและพวกครู ถือศีลอดอาหารและอธิษฐานเสร็จแล้ว พวกเขาวางมือบนบารนาบัสและเซาโล จากนั้นก็ส่งพวกเขาไป

14 05 2564 - กิจการ 13:2

ขณะที่พวกเขานมัสการองค์เจ้าชีวิตและถือศีลอดอาหารอยู่นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พูดว่า “ให้แยกบารนาบัสและเซาโลออกมาสำหรับงานที่เราจะเรียกให้พวกเขาทำ”

13 05 2564 - มัทธิว 5:14

พวกคุณเป็นแสงสว่างของโลก เมืองที่สร้างอยู่บนภูเขาจะเอาไปซ่อนไว้ไม่ให้คนเห็นก็ไม่ได้

12 05 2564 - มัทธิว 5:13

“พวกคุณเป็นเกลือของโลกนี้ ถ้าเกลือหมดรสเค็มแล้ว จะทำให้เค็มอีกได้อย่างไร มันไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้ว นอกจากเอาไปทิ้งให้คนเหยียบย่ำ"

11 05 2564 - ลูกา 6:27

"แต่เราจะบอกพวกคุณที่กำลังฟังอยู่ว่า ให้รักศัตรูและทำดีกับคนที่เกลียดคุณ"

10 05 2564 - 2 เปโตร 3:9

องค์เจ้าชีวิตไม่ได้รีรอที่จะทำตามสัญญาเหมือนกับที่บางคนคิดหรอก แต่พระองค์ได้อดทนต่อพวกคุณ เพราะพระองค์ไม่อยากให้มีใครถูกทำลายเลย แต่พระองค์อยากให้ทุกคนกลับใจเสียใหม่

9 05 2564 - สุภาษิต 10:17

คนที่ยอมฟังคำแนะนำ จะเป็นหนทางที่นำไปสู่ชีวิต แต่คนที่ไม่ยอมฟังคำตักเตือน จะทำให้คนอื่นหลงทางไป

8 05 2564 - 1 โครินธ์ 2:9

เหมือนกับที่พระคัมภีร์พูดว่า “ไม่มีตาของใครเคยเห็น ไม่มีหูของใครเคยได้ยิน ไม่มีใจของใครเคยคิดขึ้นมาได้ ถึงสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ สำหรับคนที่รักพระองค์”

7 05 2564 - ยากอบ 3:13

ใครในพวกคุณที่คิดว่าตัวเองฉลาดและมีความรู้ความเข้าใจดี ก็ให้เขาแสดงออกด้วยการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง และถ่อมตัวทำทุกอย่างด้วยความฉลาด

6 05 2564 - สุภาษิต 3:7

อย่าได้คิดว่าตัวเองฉลาด แต่ให้ยำเกรงพระยาห์เวห์ และหันไปจากสิ่งชั่วร้าย

5 05 2564 - เพลงสดุดี 139:23-24

ข้าแต่พระเจ้า โปรดสำรวจข้าพเจ้า โปรดรู้ถึงจิตใจของข้าพเจ้า โปรดทดสอบ โปรดรู้ถึงสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าเป็นห่วง ดูสิว่า ข้าพเจ้าเดินผิดทางหรือเปล่า โปรดนำข้าพเจ้าไปบนหนทางอันเก่าแก่นั้นที่ถูกต้องมาตลอด

4 05 2564 - ยากอบ 1:5

แต่ถ้าคนไหนในพวกคุณขาดความฉลาด ก็ให้ขอจากพระเจ้าแล้วพระองค์จะให้ เพราะพระองค์ใจดีและจะให้กับทุกคนโดยไม่ต่อว่าเลย

3 05 2564 - กิจการ 1:14

พวกเขาทั้งสิบเอ็ดคน รวมทั้งผู้หญิงบางคนและมารีย์แม่ของพระเยซู ตลอดจนน้องๆ ของพระองค์ ก็มาพบกันเพื่ออธิษฐานอยู่เสมอ

2 05 2564 - สุภาษิต 10:12

ความเกลียดชังย่อมเร่งเร้าให้เกิดการทะเลาะวิวาท แต่ความรักปกปิดความผิดทั้งปวง

1 05 2564 - 1 เปโตร 3:15

แต่ให้ใจของคุณนับถือพระคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิต และให้พร้อมที่จะอธิบายกับทุกคนที่มาถามว่า ความหวังที่คุณมีนี้เป็นอย่างไร แต่ให้ตอบเขาอย่างสุภาพและเคารพนบนอบ