พฤศจิกายน 2557 คลัง

30 11 2557 - 2 เปโตร 3:10-11

แต่วันที่องค์เจ้าชีวิตกลับมานั้นจะมาเหมือนกับขโมย ในวันนั้นท้องฟ้าก็จะสูญหายไปด้วยเสียงร้องกึกก้องของลูกไฟและดวงสว่างต่างๆ ในท้องฟ้าก็จะถูกทำลายไป และคนในโลกนี้ กับการกระทำของเขาจะถูกเปิดเผยออกมาให้พระองค์พิพากษา เมื่อรู้ว่าสิ่งต่างๆ จะถูกทำลายไปอย่างนี้แล้ว คิดให้ดีๆว่าคุณควรจะเป็นคนแบบไหน คุณควรจะใช้ชีวิตให้บริสุทธิ์ และให้เกียรติพระเจ้า

29 11 2557 - เพลงสดุดี 136:1 and 26

ให้ขอบคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์นั้นดี ความรักมั่นคงของพระองค์คงอยู่ตลอดไปให้ขอบคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ความรักมั่นคงของพระองค์คงอยู่ตลอดไป

28 11 2557 - 1 พงศาวดาร 16:8

ให้ขอบคุณพระยาห์เวห์ ให้กระจายชื่อเสียงของพระองค์ออกไป ให้บอกชนชาติทั้งหลายถึง สิ่งที่พระองค์ทำ

27 11 2557 - โคโลสี 3:16

ขอให้ถ้อยคำของพระคริสต์ตั้งรกรากอยู่ในกลุ่มพวกคุณอย่างเหลือล้น คือให้สั่งสอนเตือนสติซึ่งกันและกันด้วยสติปัญญาทั้งสิ้น และร้องเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ และเพลงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ร้องเพลงเหล่านี้สุดหัวใจถวายให้กับพระเจ้าด้วยใจกตัญญู

26 11 2557 - ฮีบรู 12:28

เนื่องจากเรากำลังได้รับอาณาจักรที่ไม่มีอะไรสามารถมาสั่นสะเทือนมันได้ ก็ขอให้เรากตัญญูรู้คุณพระเจ้า นมัสการพระองค์อย่างเคารพยำเกรง ในนางที่ชอบใจพระเจ้า

25 11 2557 - โคโลสี 3:17

ไม่ว่าจะทำอะไรหรือจะพูดอะไร ก็ให้ทำและพูดเพื่อพระเยซูเจ้า และให้ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผ่านทางพระเยซู

24 11 2557 - โคโลสี 2:6-7

พวกคุณได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไร ก็ขอให้ใช้ชีวิตร่วมกันกับพระองค์ต่อไปอย่างนั้น คือเหมือนกับที่พวกคุณได้รับการอบรมสั่งสอนมาแล้ว ก็ให้วางรากลงไปในพระองค์ ให้พระองค์เป็นรากฐานของคุณ ให้ยึดมั่นในความเชื่อ และให้ขอบคุณพระเจ้าอย่างล้นเหลือ

23 11 2557 - เพลงสดุดี 100:4-5

ให้ผ่านประตูทั้งหลายของพระองค์เข้ามาด้วยการขอบคุณ ให้เข้ามาในลานวิหารทั้งหลายของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ ให้ขอบคุณพระองค์และสรรเสริญชื่อของพระองค์เถิด เพราะพระยาห์เวห์นั้นดี ความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ตลอดไป ความสัตย์ซื่อของพระองค์จะคงอยู่ทุกชั่วอายุ

22 11 2557 - โคโลสี 3:15

ขอให้พวกคุณยอมให้สันติสุขจากพระคริสต์ มาครอบครองจิตใจของพวกคุณ เพราะทุกคนเป็นร่างกายเดียวกัน เพราะพระเจ้าได้เรียกคุณทุกคนให้อยู่อย่างนั้นในร่างกายเดียวกัน และขอให้เป็นคนที่รู้จักขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอ

21 11 2557 - 1 โครินธ์ 1:4-5

ผมขอบคุณพระเจ้าของผมเสมอสำหรับพวกคุณ เพราะพระเจ้าเมตตากรุณาพวกคุณ ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ในพระเยซูคริสต์นั้น พระเจ้าอวยพรพวกคุณอย่างล้นเหลือในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านคำพูดทุกชนิดหรือความรู้ทุกอย่าง

20 11 2557 - เพลงสดุดี 95:1-2

มาเถิด ให้พวกเรามาร้องเพลงด้วยความชื่นบาน ให้กับพระยาห์เวห์กันเถิด ให้โห่ร้องสรรเสริญหินกำบังผู้ช่วยให้รอดของเราเถิด ให้พวกเราเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยการขอบพระคุณเถิด ให้ร้องเพลงและเล่นดนตรีให้กับพระองค์เถิด

19 11 2557 - เพลงสดุดี 1:1-2

คนอย่างนี้มีเกียรติจริงๆ คือ คนที่ไม่ทำตามคำแนะนำของคนชั่ว คนที่ไม่เดินในทางของคนผิดบาป คนที่ไม่เข้าไปนั่งอยู่ในที่ของคนที่หยิ่งยโส แต่ เขามีความสุขในคำสอนของพระยาห์เวห์ เขาเฝ้าครุ่นคิดถึงแต่คำสอนของพระองค์ทั้งวันทั้งคืน

18 11 2557 - ยอห์น 17:17

คำสอนของพระองค์เป็นความจริง ขอให้คำสอนนี้ทำให้พวกเขาเป็นคนของพระองค์แต่ผู้เดียว

17 11 2557 - เพลงสดุดี 119:105

คำบัญชาของพระองค์ เป็นโคมไฟให้กับเท้าของข้าพเจ้า เป็นแสงสว่างให้กับทางของข้าพเจ้า

16 11 2557 - เพลงสดุดี 119:18

โปรดเปิดตาของข้าพเจ้าให้สังเกตเห็นสิ่งน่าทึ่งทั้งหลาย ในคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยเถิด

15 11 2557 - เพลงสดุดี 119:143

ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเจอกับความหายนะและความทุกข์ยาก แต่บัญญัติต่างๆของพระองค์ก็ยังเป็นความสุขของข้าพเจ้า

14 11 2557 - 1 เปโตร 3:18

พระคริสต์ทนทุกข์เพื่อจัดการกับความบาปครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว พระองค์ทำอย่างนี้เพื่อนำคุณไปหาพระเจ้า พระองค์ถูกฆ่าทางกายแต่มีชีวิตขึ้นมาใหม่โดยทางพระวิญญาณ

13 11 2557 - 1 เปโตร 2:15-16

เพราะพระเจ้าต้องการให้ชีวิตที่ดีงามของพวกคุณไปหุบปากคนโง่ที่พูดจาไร้สาระ ขอให้พวกคุณใช้ชีวิตอย่างอิสระ แต่อย่าใช้ความเป็นอิสระนั้นมาเป็นข้ออ้างบังหน้าเพื่อจะทำชั่ว แต่ให้ใช้ชีวิตสมกับที่เป็นทาสของพระเจ้าดีกว่า

12 11 2557 - โคโลสี 1:9

เพราะอย่างนี้ เราถึงไม่เคยหยุดอธิษฐานให้พวกคุณเลย นับตั้งแต่วันแรกที่เราได้ยินเรื่องของพวกคุณ เราขอให้พระเจ้าเติมพวกคุณให้เต็มไปด้วยความรู้ถึงความต้องการของพระองค์คือให้มีความเฉลียวฉลาดทุกอย่าง และมีความเข้าใจที่มาจากพระวิญญาณด้วย

11 11 2557 - 1 ยอห์น 2:15-16

อย่ารักโลกหรือรักสิ่งของในโลกนี้อีกต่อไป ถ้าคนไหนรักโลกนี้ คนนั้นก็ไม่ได้รักพระบิดา เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ คือกิเลสตัณหาของสันดาน กิเลสตัณหาของตา และการโอ้อวดในสิ่งที่ทำหรือมี สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากโลกนี้

10 11 2557 - โยบ 37:5-6

พระองค์แผดเสียงกึกก้องด้วยวิธีการอันน่าอัศจรรย์ และพระองค์ทำสิ่งยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ที่เราไม่อาจเข้าใจได้ พระองค์พูดกับหิมะว่า “ตกลงมาสู่แผ่นดินสิ” พระองค์บอกกับหยาดฝนว่า “ตกลงมาอย่างหนัก”

9 11 2557 - อิสยาห์ 1:18

พระยาห์เวห์พูดว่า มาสู้ความกันเถอะ ถึงแม้พวกบาปของเจ้าจะแดงสด พวกมันก็อาจจะขาวเหมือนหิมะได้ ถึงแม้บาปพวกนั้นของเจ้าจะแดงเข้ม พวกมันก็อาจจะขาวเหมือนขนแกะได้

8 11 2557 - โยชูวา 24:15

ถ้าพวกท่านไม่อยากรับใช้พระยาห์เวห์ ก็ให้เลือกเอาในวันนี้ว่า พวกท่านจะรับใช้ใคร จะเป็นพวกพระที่บรรพบุรุษของท่านเคยรับใช้ตอนที่อยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำยูเฟรติส หรือจะเป็นพวกพระของคนอาโมไรต์ที่เคยอยู่ในแผ่นดินนี้ที่ท่านกำลังอาศัยอยู่ แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า จะรับใช้พระยาห์เวห์”

7 11 2557 - 1 ทิโมธี 2:1-2

เรื่องแรกที่ผมขอให้ทำก็คือ ให้อ้อนวอน อธิษฐาน ขอร้อง และขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆ คน รวมทั้งกษัตริย์ทั้งหลายและผู้มีอำนาจทุกคน ที่ให้ทำอย่างนี้ ก็เพื่อเราจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขและมีสันติ มีชีวิตที่ให้เกียรติกับพระเจ้าอย่างเต็มที่ และเป็นที่น่านับถือ

6 11 2557 - เอเฟซัส 1:9-10

โดยที่พระองค์เต็มใจเปิดเผยแผนการลับที่อยู่ในใจของพระองค์ให้เรารู้ เป็นแผนการลับที่พระองค์ตั้งใจจะให้สำเร็จในพระคริสต์ แผนการลับนั้นคือ เมื่อเวลาอันเหมาะสมมาถึงแล้ว พระเจ้าก็ได้รวบรวมทุกสิ่งมาไว้ในพระคริสต์ ทุกสิ่งในสวรรค์และบนโลก

5 11 2557 - โรม 13:6

นี่เป็นเหตุที่คุณต้องเสียภาษี เพราะผู้มีอำนาจพวกนี้เป็นคนรับใช้ของพระเจ้า ที่ดูแลเรื่องเหล่านี้เสมอ

4 11 2557 - 2 โครินธ์ 3:6

พระเจ้าทำให้เราสามารถรับใช้พระองค์ภายใต้สัญญาใหม่นี้ เป็นสัญญาระหว่างพระเจ้ากับคนของพระองค์ เพราะสัญญาใหม่นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎที่เป็นตัวหนังสือ แต่ขึ้นกับพระวิญญาณ เพราะกฎที่เป็นตัวหนังสือนั้นทำให้ตาย แต่พระวิญญาณให้ชีวิต

3 11 2557 - โรม 13:1

ให้ทุกคนยอมเชื่อฟังผู้มีอำนาจของรัฐบาล เพราะอำนาจทุกอย่างมาจากพระเจ้า และพระเจ้าเองเป็นผู้ที่แต่งตั้งผู้มีอำนาจเหล่านั้น

2 11 2557 - 1 เปโตร 2:9

แต่ก่อนนั้นคุณไม่มีชนชาติ แต่เดี๋ยวนี้คุณเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้ว แต่ก่อนนั้นพระเจ้าไม่ได้เมตตาคุณ แต่เดี๋ยวนี้พระองค์ได้เมตตาคุณแล้ว

1 11 2557 - เอเฟซัส 1:18

ขอให้ตาใจของคุณสว่างไสวขึ้นมา เพื่อจะได้รู้ว่า พระเจ้าเรียกให้คุณมามีความหวังอะไร และรู้ด้วยว่ามรดกที่พระเจ้ามอบให้กับคนที่เป็นของพระองค์นั้น มันยิ่งใหญ่มหาศาลขนาดไหน