۱۴۰۱ مرداد نور روزانه های پیشین

۱۴۰۱/۰۶/۰۹ - مزمور ۶:۹۵-۷

بیایید عبادت و سُجدِه نماییم و به حضور آفریننده خود خداوند زانو زنیم؛ زیرا که او خدای ما است و ما قومِ مَرتَع و گله دست او میباشیم.

۱۴۰۱/۰۶/۰۸ - افسسیان۱۹:۲

پس از این ببعد غریب و اجنبی نیستید بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا.

۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - غلاطیان ۲۸:۳

هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک میباشید.

۱۴۰۱/۰۶/۰۴ - روميان ٤:١٢-٥

درست همانطور كه بدن انسان اعضاى مختلف دارد، بدن مسيح يعنى كليسا نيز اعضاى گوناگون دارد. هر يك از ما عضوى از بدن او هستيم و براى تكميل آن لازم ميباشيم و مسئوليت و وظيفه اى مشخص در آن داريم. اما در كل، همه به يكديگر تعلق داريم و به يكديگر نيازمنديم.

۱۴۰۱/۰۶/۰۳ - مزمور ١٦٥: ١١٩

آنانيكه احكام تو را دوست دارند از سلامتى كامل برخوردارند و هيچ چيز باعث لغزش آنان نخواهد شد.

۱۴۰۱/۰۶/۰۲ - مزمور ١:١١٦-٢

خداوند را دوست ميدارم زيرا فرياد و ناله مرا ميشنود و به درخواست من گوش ميدهد. پس تا آخر عمر نزد او دعا خواهم كرد.

۱۴۰۱/۰۶/۰۱ - مزمور ١٨:٩٤-١٩

وقتى فرياد زدم كه پايهايم ميلغزند تو اى خداوند رحيم، به فريادم رسيدى و نگذاشتى بيفتم. هنگاميكه فكرم ناراحت و دلم بيقرار است، اى خداوند، تو مرا دلدارى ميدهى و به من آسودگى خاطر ميبخشى.

۱۴۰۱/۰۵/۳۰ - مزمور ٨:٤٢

خداوندا در طى روز مرا مورد لطف و رحمت خود قرار ده تا هنگاميكه شب فرا ميرسد سرودى براى خواندن داشته باشم و نزد خداى حيات خود دعا كنم.

۱۴۰۱/۰۵/۲۹ - مزمور٨:١٦

خداوند هميشه با من است. او در كنار من است و هيچ چيز نميتواند مرا بلرزاند.

۱۴۰۱/۰۵/۲۸ - اول يوحنا ١٢:٥

هر كه پسر را دارد حيات را دارد و هر كه پسر خدا را ندارد حيات را نيافته است.

۱۴۰۱/۰۵/۲۷ - فيليپيان ٢١:١

چون براى من زندگى فرصتى است براى خدمت به مسيح و مرگ بمعناى رفتن به نزد او ميباشد.

۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - دوم قرنتيان ١٧:١٠-١٨

چنانكه كلام خدا ميفرمايد" هر كه بخواهد فخر كند به خداوند فخر نمايد." زيرا خودستائى، شخص را در حضور خدا مقبول نميسازد، بلكه فقط وقتى خداوند از كسى تعريف نمايد مورد پسند اوست.

۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - دوم قرنتيان ١:٧

اى عزيزان، اين وعده ها بما داده شده است، پس ما چقدر بايد خود را از هر چيزى كه جسم و جان ما را آلوده ساخته است پاك كنيم و با خداترسى خود را كاملن مقدس سازيم.

۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - روميان ٨:١٤

اگر زيست ميكنيم، براى خداوند زندگى مينماييم و اگر بميريم براى خداوند مى ميريم. پس خواه زنده خواه مرده متعلق به خداوند هستيم.

۱۴۰۱/۰۵/۲۳ - مكاشفه ٢٠:٣و١٤

اين است سخنان "آمين"، آن شاهد امين و راستين و نخستين منشأ تمام خلقت خدا... " من پشت در ايستاده در را ميكوبم. اگر كسى صداى مرا بشنود و در را باز كند وارد ميشوم و با او شام خواهم خورد و او نيز با من".

۱۴۰۱/۰۵/۲۲ - افسسيان ١٠:٢

زيرا ما مصنوع دست او هستيم و خدا ما را در مسيح عيسى از نو آفريده است تا آن كارهاى نيكويى را كه او قبلن براى شما مقدر فرمود كه انجام دهيم، بجا آوريم.

۱۴۰۱/۰۵/۲۱ - اول قرنتيان ١٩:٦-٢٠

آيا نميدانيد بدن شما معبد روح القدس است كه خداوند بشما بخشيده است و در شما ساكن است؟ علاوه بر اين شما ديگر صاحب بدن خود نيستيد، زيرا به قيمت گزافى خريده شده ايد. پس بدنهاى خود را براى جلال خدا بكار ببريد.

۱۴۰۱/۰۵/۲۰ - مزمور ١٤:١١٩

همانگونه كه يك شخص از داشتن ثروتهاى عظيم لذت ميبرد، من نيز از پيروى نمودن اوامر تو مسرور ميشوم.(ترجمه مترجم)

۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - مزمور 46:1

خدا پناهگاه و قوت ما است! او مددكارى است كه در سختيها فورن به كمك ما ميشتابد.

۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - لوقا ٦:١٢-٧

آيا قيمت پنج گنجشك دو ريال نميباشد؟ اما هيچكدام از آنها از نظر خدا دور نيست. علاوه بر اين حتى موهاى سر شما تمامن شمرده شده است. هيچ نترسيد، شما از گنجشك هاى بيشمار بيشتر ارزش داريد!

۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - مزامير ٤:١٤٩

زيرا خداوند از قوم خود راضى است و فروتنان را نجات ميبخشد.

۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - اشعیا ۲۲:۳۳

زیرا خداوند داور ما است. خداوند شریعت دهنده ما است. خداوند پادشاه ما است پس ما را نجات خواهد داد.

۱۴۰۱/۰۵/۱۵ - مزمور ۱۶۰:۱۱۹

جمله کلام تو راستی است و تمامی داوری عدالت تو تا ابدالآباد است.

۱۴۰۱/۰۵/۱۴ - مزمور ۱۳۰: ۱۱۹

کشف کلام تو نور میبخشد و ساده دلان را فهیم میگرداند.

۱۴۰۱/۰۵/۱۳ - ارميا ٢:٣٣-٣

خداوند که این کار را میکند و خداوند که آنرا مصور ساخته، مستحکم میسازد و اسم او یهوه است چنین میگوید: مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانسته ای مخبر خواهم ساخت.

۱۴۰۱/۰۵/۱۲ - اول سموئيل ٧:١٦

چونکه خداوند مثل انسان نمینگرد، زیرا که انسان به ظاهر مینگرد و خداوند به دل مینگرد.

۱۴۰۱/۰۵/۱۱ - يعقوب٢٢:١

تنها شنوندگان كلام نباشيد، و خود را فريب ندهيد، بلكه به إنچه ميگويد عمل كنيد.

۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - مزمور 119:114

تو پناهگاه و سپر من هستى؛ اميد من به وعده توست.