ตุลาคม 2557 คลัง

31 10 2557 - 1 เปโตร 5:8-9

ให้รู้จักบังคับตนเอง ระวังตัวให้ดี เพราะศัตรูของคุณคือมาร กำลังเดินด้อมๆ มองๆ เหมือนสิงโตที่คำรามจ้องตะครุบเหยื่อมากิน ให้ขัดขืนมารนั้น และยึดมั่นในความเชื่อ เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่า พี่น้องทั่วโลกก็เจอความทุกข์ยากเหมือนคุณ

30 10 2557 - เอเฟซัส 2:8-9

ที่พวกคุณรอดนั้นเป็นเพราะความเมตตากรุณาของพระเจ้า ผ่านมาทางความเชื่อของคุณ ไม่ได้มาจากตัวของพวกคุณเอง แต่เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้า มันไม่ได้เป็นผลมาจากการกระทำของใคร เพื่อจะได้ไม่มีใครโอ้อวดได้

29 10 2557 - โรม 12:1

พี่น้องครับ พระเจ้าได้เมตตากรุณาต่อเรา ผมขอร้องให้คุณมอบร่างกายของพวกคุณ เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ เป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ และเป็นที่พอใจของพระเจ้า อย่างนี้แหละเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณของคุณต่อพระองค์

28 10 2557 - 1 เปโตร 1:24-25

เหมือนกับที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “คนทุกคนเป็นเหมือนกับหญ้า เกียรติยศของเขาเป็นเหมือนดอกไม้ป่าในทุ่ง หญ้าก็เหี่ยวแห้งไปและดอกไม้ก็ร่วงโรยไป แต่ถ้อยคำของพระเจ้า ยืนยงถาวรตลอดไป” และถ้อยคำของพระเจ้านี้ก็คือข่าวดีที่เอามาประกาศให้คุณรู้แล้ว

27 10 2557 - ฮีบรู 4:12

ถ้อยคำของพระเจ้านั้นมีชีวิต และเกิดผลมาก คมยิ่งกว่าดาบสองคมทุกชนิด มันแทงทะลุจิตและวิญญาณ ตลอดจนถึงข้อต่อและไขกระดูก มันสามารถแยกแยะแม้แต่ความนึกคิดต่างๆและเจตนาทั้งหลายในใจ

26 10 2557 - 2 ทิโมธี 3:16-17

ทุกๆ ข้อในพระคัมภีร์ พระเจ้าเป็นผู้ดลใจให้เขียนขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนความจริง ชี้ให้คนเห็นถึงความบาปในชีวิต ช่วยปรับปรุงแก้ไขให้คนดีขึ้น และฝึกฝนคนให้ทำตามใจพระเจ้า เพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พร้อมที่จะทำดีทุกอย่าง

25 10 2557 - เอเฟซัส 5:19-20

คือร้องเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ และเพลงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้กันและกัน และให้ร้องเพลงสรรเสริญองค์เจ้าชีวิตจากใจของพวกคุณ และขอบคุณพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราเสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ในฐานะเป็นคนของพระเยซูคริสต์เจ้า

24 10 2557 - สุภาษิต 9:10

จุดเริ่มต้นของสติปัญญา คือ ความยำเกรงพระยาห์เวห์ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ คือ การรู้จักพระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์

23 10 2557 - สุภาษิต 15:23

คนอาจจะพอใจกับคำตอบที่ให้ไป แต่จะดีกว่านั้นสักแค่ไหน ถ้ารู้จักพูดให้ถูกกาลเทศะ

22 10 2557 - กาลาเทีย 6:2

ให้แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน เมื่อคุณทำอย่างนั้น คุณก็ได้ทำตามกฎของพระคริสต์จริงๆ

21 10 2557 - เพลงสดุดี 40:8

พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากจะทำตามใจของพระองค์ คำสั่งสอนของพระองค์ก็อยู่ในใจของข้าพเจ้าแล้ว”

20 10 2557 - เพลงสดุดี 51:12

โปรดคืนความชื่นชมยินดีที่ข้าพเจ้าได้รับ ตอนที่พระองค์ช่วยข้าพเจ้าให้รอด โปรดช่วยค้ำชูข้าพเจ้า โดยให้จิตวิญญาณที่เต็มใจเชื่อฟังพระองค์

19 10 2557 - เพลงสดุดี 37:4

ให้มีความสุขกับการรับใช้พระยาห์เวห์ แล้วพระองค์จะให้สิ่งที่ใจเจ้าต้องการ

18 10 2557 - เพลงสดุดี 27:14

ให้ฝากความหวังไว้กับพระยาห์เวห์ ให้เข้มแข็งและกล้าหาญไว้ ให้ฝากความหวังไว้กับพระยาห์เวห์

17 10 2557 - เพลงสดุดี 25:14-15

พระยาห์เวห์เปิดเผยความลับต่างๆของพระองค์ ให้กับคนเหล่านั้นที่ยำเกรงพระองค์ พระองค์จะสอนพวกเขาให้รู้ถึงความหมายของคำมั่นสัญญาที่พระองค์ให้ ข้าพเจ้ามองหาความช่วยเหลือจากพระยาห์เวห์เสมอ เพราะพระองค์จะช่วยเอาเท้าของข้าพเจ้าออกจากบ่วง

16 10 2557 - เพลงสดุดี 19:14

พระยาห์เวห์ ผู้เป็นหินกำบัง และผู้ปกป้องข้าพเจ้า ขอให้คำพูดจากปาก และความคิดในใจของข้าพเจ้า เป็นสิ่งที่พระองค์ชอบใจ

15 10 2557 - 2 ซามูเอล 7:22

ข้าแต่พระยาห์เวห์ผู้เป็นพระเจ้า พระองค์ช่างยิ่งใหญ่อะไรเช่นนี้ ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ และไม่มีพระเจ้าอื่นอีกนอกจากพระองค์ พวกเราไม่เคยได้ยินเลยว่ามีพระองค์ไหนสามารถทำเรื่องน่าทึ่งทั้งหมดนี้ได้

14 10 2557 - โรม 12:2

อย่าทำตามอย่างคนในโลกนี้ แต่ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงพวกคุณ คือพระองค์ให้จิตใจใหม่กับคุณเพื่อจะได้รู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไร จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่พอใจของพระองค์ และอะไรที่สมบูรณ์แบบ

13 10 2557 - เยเรมีย์ 29:11

พระยาห์เวห์พูดว่า “เพราะเรารู้แผนงานต่างๆที่เราวางไว้ให้กับเจ้า เป็นแผนงานสำหรับความสงบสุข ไม่ใช่สำหรับความชั่วร้าย เพื่อให้อนาคตและความหวังกับเจ้า"

12 10 2557 - สุภาษิต 3:5-6

ให้ไว้วางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าได้พึ่งความเข้าใจของตัวเจ้าเอง ให้เชื่อฟังพระองค์ในทุกหนทางของเจ้า แล้วพระองค์จะทำให้เส้นทางของเจ้าราบรื่น

11 10 2557 - เพลงสดุดี 62:8

ท่านทั้งหลาย ให้ไว้วางใจในพระองค์ตลอดเวลา ให้เปิดเผยทุกอย่างที่อยู่ในใจเจ้ากับพระเจ้าอย่างเต็มที่ พระเจ้าคือที่ลี้ภัยของพวกเรา

10 10 2557 - สุภาษิต 19:20-21

ฟังคำแนะนำ และยอมรับคำตักเตือน เพื่อว่าเจ้าจะได้ฉลาดในที่สุด มนุษย์มีแผนมากมายในใจ แต่แผนที่สำเร็จคือแผนของพระยาห์เวห์

9 10 2557 - เฉลยธรรมบัญญัติ 13:4

พวกท่านต้องติดตามพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านและเกรงกลัวพระองค์ พวกท่านต้องรักษาบัญญัติต่างๆของพระองค์ไว้และเชื่อฟังพระองค์ รับใช้พระองค์และผูกพันอยู่กับพระองค์

8 10 2557 - อิสยาห์ 43:11-12

เรา เรานี่แหละคือยาห์เวห์ และนอกจากเรา ไม่มีใครเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เราได้ทำนายเรื่องเหล่านี้ให้กับเจ้าล่วงหน้าและได้มาช่วยกู้เจ้าและเราได้ประกาศสิ่งเหล่านี้ออกไปล่วงหน้า ไม่ใช่พระต่างชาติในหมู่พวกเจ้าทำหรอกและเจ้าเป็นพยานให้กับเรา” พระยาห์เวห์พูดว่าอย่างนั้น

7 10 2557 - เพลงสดุดี 63:1

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์คือพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์อย่างจริงจัง ใจของข้าพเจ้ากระหายหาพระองค์ ร่างกายของข้าพเจ้าโหยหาพระองค์ ในแผ่นดินที่แห้งแล้งขาดน้ำนี้ที่ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกอ่อนเปลี้ยเหลือเกิน

6 10 2557 - อิสยาห์ 26:4

ให้ไว้วางใจในพระยาห์เวห์เสมอ เพราะใน พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์นั้นแหละ เจ้ามีหินหลบภัยอันถาวร

5 10 2557 - อิสยาห์ 55:6

ให้แสวงหาพระยาห์เวห์ในขณะที่ยังสามารถหาพระองค์เจอ ให้เรียกพระองค์ ในขณะที่พระองค์ยังอยู่ใกล้

4 10 2557 - สุภาษิต 27:1

ไม่ต้องคุยโวถึงวันพรุ่งนี้ เพราะเจ้าไม่รู้ว่าแต่ละวันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

3 10 2557 - 1 เปโตร 1:3

สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา พระองค์ได้ทำให้พวกเราเกิดใหม่เพราะความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ เรื่องนี้เป็นไปได้ก็เพราะพระเยซูได้ฟื้นขึ้นจากความตาย พวกเราก็เลยมีความหวังที่แน่นอน

2 10 2557 - สุภาษิต 29:25

การกลัวคนนั้นคนนี้ อาจกลายเป็นกับดัก แต่คนที่ไว้วางใจในพระยาห์เวห์จะปลอดภัย

1 10 2557 - มัทธิว 5:11-12

คนที่โดนดูถูก โดนข่มเหงรังแก และโดนใส่ร้ายป้ายสี เพราะติดตามเรา มีเกียรติจริงๆ ให้ดีใจและมีความสุขเถอะ เพราะพระเจ้าได้เก็บรางวัลอันยิ่งใหญ่ไว้ให้กับคุณแล้วที่บนสวรรค์ เพราะพวกผู้พูดแทนพระเจ้าในสมัยก่อนก็โดนข่มเหงอย่างเดียวกับคุณนี่แหละ”