พฤศจิกายน 2563 คลัง

30 11 2563 - 2 โครินธ์ 11:30

ถ้าผมต้องโอ้อวด ผมก็จะโอ้อวดแต่เรื่องที่แสดงว่าผมอ่อนแอ

29 11 2563 - 1 โครินธ์ 11:29

เพราะคนที่กินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ โดยไม่สำนึกว่าพวกคุณเป็นกายขององค์เจ้าชีวิตก็จะทำให้ตัวเองถูกลงโทษ

28 11 2563 - ลูกา 11:28

แต่พระองค์พูดว่า “ใช่ แต่คนที่ฟังและทำตามถ้อยคำของพระเจ้า ก็มีเกียรติยิ่งกว่า”

27 11 2563 - มัทธิว 11:27-28

“พระบิดาได้ให้เรามีสิทธิอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตร และคนที่พระบุตรต้องการเปิดเผยให้รู้จัก เชิญมาสิ ทุกคนที่รู้สึกเหนื่อยใจและแบกภาระหนัก แล้วเราจะให้พวกคุณหายเหนื่อยใจ"

26 11 2563 - ยอห์น 11:26

"และทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่และไว้วางใจในเราก็จะไม่มีวันตาย มารธาเชื่ออย่างนั้นไหม"

25 11 2563 - มาระโก 11:25

ตอนที่คุณอธิษฐาน ถ้าโกรธใครอยู่ก็ต้องยกโทษให้กับเขาก่อน แล้วพระบิดาของคุณที่อยู่บนสวรรค์ก็จะยกโทษให้กับความบาปของคุณเหมือนกัน

24 11 2563 - กิจการ 11:24

บารนาบัสเป็นคนดี เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ แล้วมีคนมากมายได้มาเชื่อในองค์เจ้าชีวิต

23 11 2563 - 1 โครินธ์ 11:23-24

คำสั่งสอนที่ผมได้รับมาจากองค์เจ้าชีวิต และที่ผมได้ถ่ายทอดให้กับพวกคุณนั้น คือในคืนที่พระเยซูเจ้าถูกหักหลังนั้น พระองค์ได้หยิบขนมปัง แล้วหลังจากที่พระองค์ได้ขอบคุณพระเจ้า พระองค์ก็หักขนมปังและพูดว่า “นี่คือกายของเราที่เราได้มอบให้กับพวกคุณทั้งหลาย ให้ทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเรา”

22 11 2563 - สุภาษิต 11:22

ผู้หญิงสวยที่ไม่ฉลาด ก็เปรียบเหมือนแหวนทองคำที่สวมอยู่ที่จมูกหมู

21 11 2563 - ยอห์น 11:21

แล้วมารธาได้พูดกับพระเยซูว่า “อาจารย์คะ ถ้าอาจารย์อยู่ที่นี่ น้องชายของพวกเราก็คงไม่ตาย"

20 11 2563 - สุภาษิต 11:20

พระยาห์เวห์สะอิดสะเอียนคนที่มีจิตใจคดโกง แต่พระองค์จะยอมรับคนที่ใช้ชีวิตอย่างไร้ที่ติ

19 11 2563 - เฉลยธรรมบัญญัติ 11:19

สอนสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกๆ ของพวกท่าน ท่องพวกมันเมื่อนั่งอยู่ในบ้าน เดินอยู่ตามท้องถนน เมื่อนอนลงและลุกขึ้น

18 11 2563 - กิจการ 11:18

เมื่อพวกชาวยิวที่ไว้วางใจในพระเยซูได้ยินอย่างนั้น พวกเขาก็เลิกต่อว่าเปโตร แล้วต่างสรรเสริญพระเจ้าว่า “ถ้าอย่างนั้น พระเจ้าก็ได้ให้โอกาส แม้แต่คนที่ไม่ใช่ยิว ที่จะกลับตัวกลับใจเสียใหม่ เพื่อจะได้มีชีวิตรอดด้วย”

17 11 2563 - เศคาริยาห์ 11:17

เฮ้ย เจ้าผู้เลี้ยงแกะที่ไร้ค่า ผู้ที่ทอดทิ้งฝูงแกะ ขอให้ดาบตีแขนของเจ้า แทงตาข้างขวาของเจ้า ขอให้แขนของเจ้าลีบไปอย่างสิ้นเชิง ขอให้ตาข้างขวาของเจ้าบอดสนิท

16 11 2563 - ฮีบรู 11:16

แต่พวกเขากำลังใฝ่ฝันถึงบ้านเมืองที่ดีกว่านั้น คือเมืองแห่งสวรรค์ พระเจ้าถึงไม่อับอายที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขา เพราะพระองค์ได้เตรียมบ้านเมืองไว้สำหรับพวกเขาแล้ว

15 11 2563 - โยชูวา 11:15

พระยาห์เวห์ได้สั่งโมเสสผู้รับใช้พระองค์ยังไง โมเสสก็สั่งโยชูวาอย่างนั้น และโยชูวาก็ได้ทำตาม ไม่มีสักอย่างที่พระยาห์เวห์ได้สั่งโมเสสไว้ แล้วโยชูวาไม่ได้ทำตาม

14 11 2563 - 2 โครินธ์ 11:14

ไม่ต้องแปลกใจหรอก เพราะขนาดซาตานเองก็ยังปลอมตัวมาเป็นทูตแห่งความสว่างเลย

13 11 2563 - ฮีบรู 11:13

คนพวกนี้ทั้งหมดตายไปในขณะที่ยังไว้วางใจอยู่ ถึงแม้พวกเขายังไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ เพียงแค่ได้เห็นแต่ไกลและยินดีต้อนรับสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญานั้นไว้ พวกเขายังยอมรับอีกว่าตัวพวกเขาเองเป็นแค่คนแปลกหน้าและคนต่างด้าวในโลกนี้

12 11 2563 - สุภาษิต 11:12

คนที่พูดเหยียดหยามเพื่อนบ้าน เป็นคนที่ไม่มีสมองคิด แต่คนที่มีความเข้าใจจะนิ่งเงียบ

11 11 2563 - 1 โครินธ์ 11:11

อย่างไรก็ตามผู้หญิงก็ต้องพึ่งผู้ชายในองค์เจ้าชีวิต และผู้ชายก็ต้องพึ่งผู้หญิง

10 11 2563 - เยเรมีย์ 11:10

พวกเขาได้หันไปทำสิ่งชั่วร้ายที่พวกบรรพบุรุษของพวกเขาทำ พวกบรรพบุรุษนี้เป็นพวกแรกที่ไม่ยอมฟังถ้อยคำต่างๆของเรา พวกเขาไปติดตามรับใช้พระอื่นๆ พวกคนอิสราเอลและคนยูดาห์ได้ละเมิดคำสัญญาที่เราได้ทำไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขา”

9 11 2563 - อิสยาห์ 11:9

พวกเขาจะไม่ทำร้ายหรือทำลายซึ่งกันและกันตลอดทั่วภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของเรา เพราะทั้งโลกก็จะเต็มไปด้วยความรู้เรื่องของพระยาห์เวห์ เหมือนกับน้ำที่ปกคลุมอยู่ทั่วท้องทะเลนั้น

8 11 2563 - เฉลยธรรมบัญญัติ 11:8

ดังนั้น พวกท่านต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนทุกอย่างที่เราได้สั่งท่านในวันนี้ เพื่อพวกท่านจะได้เข้มแข็งและเข้าไปเป็นเจ้าของแผ่นดินที่ท่านกำล้งจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปเป็นเจ้าของนี้

7 11 2563 - เพลงสดุดี 11:7

พระยาห์เวห์นั้นชอบธรรม พระองค์รักความยุติธรรม คนซื่อตรงเท่านั้นถึงจะได้เห็นใบหน้าของพระองค์

6 11 2563 - ฮีบรู 11:6

เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าพอใจ แต่ถ้าไม่มีความไว้วางใจแล้ว ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอใจ เพราะคนที่มาเฝ้าพระเจ้าจะต้องเชื่อว่าพระองค์มีจริง และต้องเชื่อว่าพระองค์จะให้รางวัลกับทุกคนที่แสวงหาพระองค์

5 11 2563 - มัทธิว 11:5

(ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้ส่งคนมาหาพระเยซู เพื่อถามพระองค์ว่า พระองค์คือพระเมสสิยาห์หรือเปล่า) พระองค์ตอบว่า "คนตาบอดก็มองเห็นได้ คนพิการก็เดินได้ คนเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงก็หายเป็นปกติ คนหูหนวกก็ได้ยิน คนตายก็กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ และข่าวดีก็ได้ประกาศให้กับคนจน"

4 11 2563 - สุภาษิต 11:4

ในวันที่พระองค์เกรี้ยวโกรธ ความมั่งคั่งก็ช่วยอะไรไม่ได้ แต่ความดีจะช่วยให้รอดพ้นจากความตาย

3 11 2563 - ฮีบรู 11:3

เป็นเพราะเราไว้วางใจนี่เอง เราถึงได้เข้าใจว่า พระเจ้าสร้างจักรวาลนี้ขึ้นมาโดยคำสั่งของพระองค์ ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเกิดมาจากสิ่งที่มองไม่เห็น

2 11 2563 - ลูกา 11:2-4

พระเยซูบอกว่า “เมื่อพวกคุณอธิษฐาน ให้พูดอย่างนี้ว่า ‘พระบิดา ขอให้ชื่อของพระองค์เป็นที่เคารพนับถือเสมอ ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้ ขอช่วยให้เรามีอาหารกินในทุกๆ วัน ขอช่วยยกโทษบาปให้กับเราด้วย เหมือนกับที่เรายกโทษให้กับคนอื่นที่ทำบาปต่อเรา อย่าปล่อยให้เราแพ้ต่อการยั่วยวน’”

1 11 2563 - ฮีบรู 11:1

ดังนั้น ความไว้วางใจรับประกันว่าเราจะได้รับสิ่งที่เราหวังไว้ และความไว้วางใจเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นมีจริง