۱۳۸۰ دی نور روزانه های پیشین

۱۳۸۰/۱۱/۱۱ - مزمور ٥:٨٦

تو براى آنانيكه تو را ميخوانند نيكو و بخشنده و بسيار رحيم هستى.

۱۳۸۰/۱۱/۱۰ - افسسيان ٢:٤

هميشه فروتن، ملايم و بردبار باشيد و با محبت يكديگر را تحمل كنيد.

۱۳۸۰/۱۱/۰۹ - مرقس ٣٥:٩

او نشست و دوازده حوارى را پيش خود خواند و به ايشان فرمود"اگر كسى ميخواهد اول شود بايد خود را آخرين و غلام همه سازد."

۱۳۸۰/۱۱/۰۸ - يوحنا ٢٤:٤

خدا روح است و هر كه او را ميپرستد بايد با روح و راستى عبادت نمايد.

۱۳۸۰/۱۱/۰۷ - افسسيان ١٢:٦-١٣

زيرا جنگ ما با انسان نيست، بلكه ما عليه فرمانروايان و اوليأ امور و نيروهاى حاكم بر اين جهان تاريك و نيروهاى شيطانى در آسمان در جنگ هستيم. از اين جهت شما بايد زره كاملى را كه خدا مهيا كرده است بپوشيد تا در آن روز شرير در برابر حمله هاى دشمن تاب مقاومت داشته باشيد و تا پايان جنگ هم پايدار بمانيد.

۱۳۸۰/۱۱/۰۶ - يعقوب١٠:٤

در حضور خدا فروتنى كنيد و او شما را سرافراز خواهد نمود.

۱۳۸۰/۱۱/۰۵ - فيليپيان ٨:٤

در خاتمه اى برادران، درباره هر آنچه راست، شريف،درست، پاك، دوست داشتنى، نيكنام و هر چه عالى و قابل ستايش است بينديشيد.

۱۳۸۰/۱۱/۰۴ - غلاطيان ١:٦

اى برادران، اگر كسى در حين ارتكاب خطا ديده شود شما كه روحانى هستيد او را با روح فروتنى به راه راست آوريد، اما مواظب خود باشيد مبادا شما نيز دستخوش وسوسه شويد.

۱۳۸۰/۱۱/۰۳ - يعقوب ٥:١

اگر كسى از شما فاقد حكمت باشد آنرا از خدا بخواهد و خدايى كه همه چيز را باسخاوت ميبخشد و انسان را سرزنش نميكند آنرا به او خواهد داد.

۱۳۸۰/۱۱/۰۲ - متى ٧:٧-٨

بخواهيد، تا به شما داده شود. بجوييد تا بيابيد. در بزنيد، تا به روى شما باز شود. زيرا هر كه چيزى بخواهد، بدست خواهد آورد، و هر كه بجويد، خواهد يافت. كافيست در بزنيد، كه در برويتان باز ميشود.

۱۳۸۰/۱۱/۰۱ - غلاطيان ٧:٦-٨

اشتباه نكنيد، هيچكس نميتواند خدا را بفريبد؛ هيچكس از مكافات الهى درامان نخواهد بود؛ زيرا هر كس هر چه بكارد، همانرا درو خواهد نمود. اگر كسى تخم هَوىٰ و توس خود را بكارد، فساد و نابودى روح خود را درو خواهد كرد؛ اما اگر بذر اعمال نيك روحانى را بكارد، از روح خدا حيات جاودان را درو خواهد كرد.

۱۳۸۰/۱۰/۳۰ - يعقوب٢:١-٣

برادران عزيز، وقتى مشكلات و آزمايشهاى سخت از هر سو بشما هجوم مى آورند، بسيار شاد باشيد، زيرا در آزمايش و سختى هاست كه صبر و تحمل تان بيشتر ميشود.

۱۳۸۰/۱۰/۲۹ - متى ١٢:٧

با ديگران همانطور رفتار كنيد كه ميخواهيد آنها با شما رفتار كنند. اين است خلاصه تورات و نوشته هاى انبيا.

۱۳۸۰/۱۰/۲۸ - اول قرنتيان١٣:١٠

وسوسه هايى كه شما با آن روبرو ميشويد، وسوسه هايى است كه براي تمام مردم پيش مى آيد، اما خدا به وعده هاى خود وفا ميكند و نميگذارد شما بيش از حد توانايى خود وسوسه شويد. همراه با هر وسوسه اى خداوند راهى هم براى فرار از آن فراهم ميكند تا بتوانيد در مقابل آن پايدارى كنيد.

۱۳۸۰/۱۰/۲۷ - فيليپيان ١٤:٢-١٦

هر كارى را بدون شكايت و همهمه انجام دهيد تا در زمانيكه همه منحرف و سركش هستند شما بدون تقصير و گناه، فرزندان بى عيب خدا باشيد و مانند ستارگان در جهان تاريك بدرخشيد، پيام حيات را هميشه در اختيار مردم بگذاريد.

۱۳۸۰/۱۰/۲۶ - غلاطيان ١٦:٥

مقصود من اين است: اگر تحت فرمان روح القدس بسر بريد به هيچ وجه خواهش هاى نفس را ارضا نخواهيد كرد.

۱۳۸۰/۱۰/۲۵ - يوحنا ٣١:٨-٣٢

سپس عيسى به يهوديانى كه به او گرويده بودند گفت:"اگر مطابق تعاليم من عمل كنيد، در واقع پيرو من خواهيد بود و حقيقت را خواهيد شناخت و حقيقت شما را آزاد خواهد كرد."

۱۳۸۰/۱۰/۲۴ - اول یوحنا ۲۰:۴-۲۱

اگر کسی ادعا میکند که خدا را دوست دارد، اما از همنوع خود متنفر است، دروغ میگوید؛ چون اگر کسی نتواند همنوعی را که میبیند، دوست داشته باشد، چگونه میتواند خدایی را که ندیده است، دوست بدارد؟ این حکم خدا است که هر که او را دوست میدارد، باید همنوع خود را نیز دوست داشته باشد.

۱۳۸۰/۱۰/۲۳ - دوم قرنتيان ١٩:٥-٢٠

بعبارت ديگر خدا بجاي اينكه گناهان انسان را به حساب آورد بوسيله مسيح با جهان مصالحه نمود و پيام اين مصالحه را بما سپرده است. پس ما سفيرانى از جانب مسيح هستيم و گويى خدا بوسيله ما شما را ميخواند. پس ما بعنوان سفيران مسيح از شما التماس ميكنيم: با خدا مصالحه كنيد.

۱۳۸۰/۱۰/۲۲ - غلاطيان ٢٦:٣-٢٩

زيرا ايمان باعث شد كه همه شما در اتحاد با مسيح عيسى فرزندان خدا باشيد. شما كه در اتحاد با مسيح تعميد گرفتيد همفكر او شده ايد. پس ديگر هيچ تفاوتى ميان يهودى و غيريهودى، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زيرا همه شما در اتحاد با مسيح عيسى يك هستيد. و اگر متعلق به مسيح هستيد فرزند ابراهيم و مطابق وعده خدا وارث او هستيد.

۱۳۸۰/۱۰/۲۱ - مزمور ٥:١١٨-٦

در تنگى خود، نزد خداوند فرياد برآوردم و او با رهانيدنم، مرا أجابت فرمود. خداوند با من است؛ پس نخواهم ترسيد. انسان بمن چه تواند كرد؟

۱۳۸۰/۱۰/۲۰ - اول پطرس١٥:١-١٦

بلكه چنانكه خدايي كه شما را خوانده است پاك(قدوس) است شما نيز در تمام رفتارتان پاك(مقدس) باشيد زيرا كتاب مقدس ميفرمايد:"شما بايد پاك(مقدس) باشيد، زيرا من پاك(قدوس) هستم".

۱۳۸۰/۱۰/۱۹ - متى ١٩:٦-٢٠

گنجهاى خود را بر روي زمين، جاييكه بيد و زنگ به آن زيان ميرساند و دزدان نقب زده آنرا ميدزدند، ذخيره نكنيد. بلكه گنجهاى خود را در عالم بالا،يعنى در جاييكه بيد و زنگ به آن آسيبى نميرسانند و دزدان نقّب نميزنند و آنرا نميدزدند، ذخيره كنيد.

۱۳۸۰/۱۰/۱۸ - عاموس ١٤:٥-١٥

نيكوكار باشيد و از بدى دوري كنيد تا زنده بمانيد. آنگاه چنانكه ادعا كرده آيد، خداوند، خداي قادر متعال با شما خواهد بود. از بدى نفرت كنيد و نيكى را دوست بداريد. دادگاه هاي خود را به جايگاه واقعى عدالت تبديل كنيد تا شايد خداوند، خداى قادر متعال به بازماندگان قوم خود رحم كند.

۱۳۸۰/۱۰/۱۷ - افسسيان ١:٥-٢

چنانكه شايسته فرزندان عزيز خداست، بكوشيد كه مانند او باشيد. از روى محبت زندگى كنيد و از محبتى كه عيسى مسيح با قربانى خويش در راه ما نشان داد پيروى كنيد. او جان خود را مانند هديه اى خوشبو تقديم خدا نمود.

۱۳۸۰/۱۰/۱۶ - اول پطرس ١٣:١

پس حواس خود را جمع كرده و هوشيار باشيد. در انتظار آن فيضى كه در وقت ظهور عيسى مسيح نصيب شما خواهد شد با اميد بسر بريد.

۱۳۸۰/۱۰/۱۵ - اشعيا ١٦:١-١٧

نيكوكارى را بياموزيد و باانصاف باشيد. به مظلومان، يتيمان و بيوه زنان كمك كنيد.

۱۳۸۰/۱۰/۱۴ - ميكاه ٨:٦

خداوند بما فرموده است كه از ما چه ميخواهد. آنچه او از ما ميخواهد اين است كه رحم و انصاف داشته باشيم و با كمال فروتنى احكامش را بجا مى آوريم.

۱۳۸۰/۱۰/۱۳ - تيطس١١:٢-١٢

زيرا فيض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است و به ما مى آموزد كه راههاى شرارت آميز و شهوات دنيوى را ترك كرده و با روشن بينى و عدالت و خداترسى در اين جهان زندگى كنيم.

۱۳۸۰/۱۰/۱۲ - مزمور ١٢:٩٠

بما تعليم ده تا روزهاى عمر خود را بشماريم، تا دل خردمندى را حاصل كنيم.

۱۳۸۰/۱۰/۱۱ - دوم قرنتيان ١٧:٥

اگر كسى در مسيح باشد، خلقت تازه اى است. چيزهاى كهنه درگذشت، اينك همه چيز تازه شده است.