สิงหาคม 2557 คลัง

31 08 2557 - เพลงสดุดี 95:6-7

มาเถิด ให้พวกเรากราบลงนมัสการพระองค์ และคุกเข่าลงต่อหน้าพระยาห์เวห์ ผู้สร้างพวกเรา เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของพวกเรา และเราเป็นชนชาติที่พระองค์เลี้ยงดู คือแกะที่พระองค์นำด้วยมือของพระองค์

30 08 2557 - เอเฟซัส 2:19

ผลที่ตามมาก็คือ พวกคุณไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าและไม่ได้เป็นคนต่างด้าวอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นพลเมืองเดียวกันกับคนของพระเจ้าและเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าด้วย

29 08 2557 - กาลาเทีย 3:28

ไม่มีคนยิวหรือคนกรีก ไม่มีทาสหรือคนอิสระ ไม่มีชายหรือหญิง เพราะพวกคุณทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสต์

28 08 2557 - ยอห์น 6:29

พระเยซูตอบว่า “ถ้าจะทำให้พระเจ้าพอใจ พวกคุณก็ต้องไว้วางใจคนคนนั้นที่พระเจ้าส่งมา”

27 08 2557 - อิสยาห์ 26:3

พระยาห์เวห์เจ้าข้า พระองค์ประทานสันติสุขแท้จริงให้กับใจที่พึ่งพิงในพระองค์นั้น เพราะพวกเขาไว้วางใจในพระองค์

26 08 2557 - โรม 12:4-5

เหมือนกับที่เรามีร่างเดียวแต่มีอวัยวะหลายส่วน และอวัยวะทั้งหลายก็ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เหมือนกับพวกเราที่เป็นเหมือนอวัยวะต่างๆ ประกอบกันขึ้นมาเป็นร่างเดียวกันในพระคริสต์ และเราก็เป็นอวัยวะของกันและกันด้วย

25 08 2557 - เพลงสดุดี 119:165

คนเหล่านั้นที่รักคำสั่งสอนของพระองค์ จะมีชีวิตที่เป็นสุขปลอดภัย และไม่มีสิ่งใดจะทำให้เขาสะดุดล้มได้

24 08 2557 - เพลงสดุดี 116:1-2

ข้าพเจ้ารักพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ฟังเสียงของข้าพเจ้า และฟังคำอ้อนวอนต่างๆของข้าพเจ้า พระองค์เงี่ยหูฟังข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจะร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่

23 08 2557 - เพลงสดุดี 94:18-19

ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะพูดว่า “เท้าข้าพเจ้ากำลังจะลื่นล้ม” ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์ ได้ช่วยผยุงข้าพไว้ เมื่อข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความกังวล พระองค์ก็ปลอบโยนข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้ามีความสุข

22 08 2557 - โรม 8:32

พระองค์ไม่หวงแม้แต่พระบุตรของพระองค์เอง แต่กลับมอบพระบุตรนั้นให้มาตายเพื่อเราทุกคน ถ้าอย่างนั้นพระองค์จะไม่ยิ่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราพร้อมกับพระบุตรด้วยหรือ

21 08 2557 - เพลงสดุดี 42:8

พระยาห์เวห์แสดงความรักมั่นคงของพระองค์ ต่อข้าพเจ้าวันแล้ววันเล่า แล้วข้าพเจ้าร้องเพลงให้กับพระองค์ในตอนกลางคืน และข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้ให้ชีวิตข้าพเจ้า

20 08 2557 - เพลงสดุดี 16:8

ข้าพเจ้าตั้งพระยาห์เวห์อยู่ตรงหน้าเสมอ ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว เพราะพระองค์อยู่ข้างขวาของข้าพเจ้า

19 08 2557 - 1 ยอห์น 5:12

คนที่มีพระบุตรของพระเจ้าอยู่ด้วย ก็จะมีชีวิตตลอดไปกับพระเจ้า แต่คนที่ไม่มีพระบุตรของพระองค์ ก็ไม่มีชีวิตตลอดไปกับพระเจ้า

18 08 2557 - ฟิลิปปี 1:21

สำหรับผม จะอยู่ก็อยู่เพื่อพระคริสต์ ถ้าจะตายก็ถือว่าได้กำไร

17 08 2557 - 2 โครินธ์ 10:17-18

เหมือนกับที่พระคัมภีร์พูดไว้ว่า “คนที่อยากจะโอ้อวด ก็ให้โอ้อวดแต่องค์เจ้าชีวิตเท่านั้น” ไม่ใช่ว่าคนที่ยกย่องตัวเองจะผ่านการสอบและเป็นที่ยอมรับ แต่เป็นคนที่องค์เจ้าชีวิตยกย่องต่างหาก

16 08 2557 - 2 โครินธ์ 7:1

เพื่อนที่รัก เนื่องจากเรามีคำสัญญาพวกนี้ ก็ขอให้เราชำระตัวเองจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ร่างกายและจิตใจสกปรก ทำตัวให้บริสุทธิ์ครบถ้วนเพราะเราเกรงกลัวพระเจ้า

15 08 2557 - โรม 14:8

เพราะถ้าเรามีชีวิตอยู่ เราก็อยู่เพื่อองค์เจ้าชีวิต และถ้าเราตาย เราก็ตายเพื่อองค์เจ้าชีวิต ดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่หรือตาย เราก็เป็นขององค์เจ้าชีวิต

14 08 2557 - วิวรณ 3:14, 20

ให้เขียนถึงทูตสวรรค์ของหมู่ประชุมในเมืองเลาดีเซียว่า “พระองค์ผู้ที่ได้ชื่อว่าอาเมน ผู้ที่ซื่อสัตย์ ผู้เป็นพยานที่แท้จริง พระเจ้าได้สร้างทุกสิ่งขึ้นมาผ่านทางผู้นี้ที่พูดว่าฟังไว้ให้ดี เรายืนเคาะประตูอยู่ ถ้าใครได้ยินเสียงของเราแล้วเปิดประตู เราจะเข้าไปข้างใน และกินอาหารร่วมกับคนนั้น

13 08 2557 - เอเฟซัส 2:10

เพราะเราเป็นผลงานของพระเจ้า ที่พระองค์สร้างผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ เพื่อให้เราทำสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วให้เราทำ

12 08 2557 - 1 โครินธ์ 6:19-20

พวกคุณไม่รู้หรือว่าร่างกายของพวกคุณเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าให้พระวิญญาณนี้อยู่ในตัวพวกคุณ พวกคุณก็เลยไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองอีกต่อไป เพราะพระเจ้าซื้อพวกคุณมาด้วยราคาแพง ดังนั้นขอให้ใช้ร่างกายของคุณให้เกียรติกับพระเจ้า

11 08 2557 - เพลงสดุดี 119:14

ข้าพเจ้ามีความสุขที่ติดตามทางแห่งกฎต่างๆของพระองค์ เหมือนความสุขของคนที่ได้ทรัพย์สมบัติมากมาย

10 08 2557 - เพลงสดุดี 46:1

พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและเป็นแหล่งกำลังของพวกเรา ในยามเดือดร้อน พระองค์พร้อมจะช่วยเหลือเสมอ

9 08 2557 - ลูกา 12:6-7

ขนาดนกกระจอกห้าตัว ขายแค่บาทเดียว พระเจ้าก็ยังไม่เคยลืมพวกมันสักตัว ขนาดผมบนหัวคุณมีกี่เส้น พระองค์ก็นับไว้หมดแล้ว อย่ากลัวเลย เพราะคุณมีค่ามากกว่านกกระจอกหลายตัวนัก”

8 08 2557 - เพลงสดุดี 149:4

พระยาห์เวห์ชื่นชมคนของพระองค์ พระองค์ให้เกียรติกับคนต่ำต้อยของพระองค์ โดยให้พวกเขามีชัยเหนือศัตรู

7 08 2557 - อิสยาห์ 33:22

เพราะพระยาห์เวห์เป็นผู้พิพากษาของเรา พระยาห์เวห์เป็นผู้ให้กฎหมายกับเรา พระยาห์เวห์เป็นกษัตริย์ของเรา พระองค์จะช่วยกู้พวกเรา

6 08 2557 - เพลงสดุดี 119:160

คำบัญชาทั้งหมดของพระองค์นั้นเชื่อถือได้ กฎเกณฑ์อันยุติธรรมทุกข้อของพระองค์จะคงอยู่ตลอดไป

5 08 2557 - เพลงสดุดี 119:130

คำอธิบายในเรื่องที่เกี่ยวกับคำบัญชาทั้งหลายของพระองค์ ให้ความกระจ่างแจ้งกับผู้คนและให้ความเข้าใจกับคนที่อ่อนต่อโลก

4 08 2557 - เยเรมีย์ 33:2-3

พระยาห์เวห์ คือผู้ที่สร้างโลกนี้ และเป็นผู้ที่ทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เพื่อที่จะวางรากฐานของมัน พระยาห์เวห์คือชื่อของพระองค์ พระองค์พูดว่า “ยูดาห์ เรียกเราสิ แล้วเราจะตอบเจ้า เราจะบอกเจ้าถึงสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่ เหลือที่จะเข้าใจได้ ที่เจ้ายังไม่รู้

3 08 2557 - 1 ซามูเอล 16:7

แต่พระยาห์เวห์พูดกับซามูเอลว่า “อย่ามองที่หน้าตาหรือความสูงของเขา เพราะเราไม่ยอมรับเขา เรายาห์เวห์ไม่ได้มองเหมือนอย่างที่มนุษย์มองกัน คนทั่วไปมักมองที่รูปร่างภายนอก แต่เรามองที่จิตใจ”

2 08 2557 - ยากอบ 1:22

ให้ทำตามคำสั่งสอนของพระเจ้าอยู่เสมอ อย่าเอาแต่ฟังเฉยๆ เพราะนั่นเป็นการหลอกตัวเอง

1 08 2557 - เพลงสดุดี 119:114

พระองค์เป็นที่ซ่อนและเป็นโล่ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าฝากความหวังไว้กับคำสัญญาของพระองค์