เมษายน 2558 คลัง

30 04 2558 - ฟิลิปปี 4:19

พระเจ้าของผมจะให้ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณ จากความมั่งคั่งอันมหาศาลของพระองค์ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์

29 04 2558 - เพลงสดุดี 10:12

พระยาห์เวห์ ลุกขึ้นเถอะ พระเจ้า ยกมือขึ้นมาทำโทษคนชั่วเหล่านี้ด้วยเถิด ขออย่าได้เพิกเฉยต่อผู้ยากไร้เลย

28 04 2558 - ยากอบ 1:27

ศาสนาที่บริสุทธิ์ และแท้จริงตามแบบของพระเจ้าพระบิดา คือ การช่วยเหลือเด็กกำพร้าและแม่ม่ายที่เดือดร้อน และการรักษาตัวเองไม่ให้แปดเปื้อนกับความชั่วร้ายของโลกนี้

27 04 2558 - ยากอบ 1:26

ถ้าใครคิดว่าเขาเป็นคนเคร่งศาสนา แต่ไม่รู้จักควบคุมลิ้นของตัวเอง เขาก็หลอกลวงตัวเอง การเคร่งศาสนาของเขา ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

26 04 2558 - เพลงสดุดี 10:14

แต่พระองค์เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น พระองค์เห็นความทุกข์ยากและปัญหาทั้งสิ้น และพระองค์ได้ยื่นมือออกไปช่วยเหลือ เหยื่อผู้โชคร้ายเหล่านั้นที่เชื่อพึ่งในพระองค์ พระองค์เป็นผู้ที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้า

25 04 2558 - กิจการ 2:41

คนทั้งหลายที่ยอมรับสิ่งที่โปโตรพูดได้เข้าพิธีจุ่มน้ำ และในวันนั้นจำนวนศิษย์ของพระเยซู จึงได้เพิ่มขึ้นอีกราวสามพันคน

24 04 2558 - 1 ทิโมธี 6:6

ศาสนาอันแท้จริงจะทำให้เราร่ำรวยมหาศาลอย่างแน่นอน ถ้าเรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรามี

23 04 2558 - เพลงสดุดี 146:1-2

สรรเสริญพระยาห์เวห์ จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย สรรเสริญพระองค์เถิด ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์ ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญ แด่พระเจ้าของข้าพเจ้า ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังมีลมหายใจอยู่

22 04 2558 - เพลงสดุดี 46:1-2

พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและเป็นแหล่งกำลังของพวกเรา ในยามเดือดร้อน พระองค์พร้อมจะช่วยเหลือเสมอ ดังนั้น พวกเราจะไม่หวาดกลัว แม้เกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาพังทลายลงสู่ทะเล

21 04 2558 - กาลาเทีย 6:10

ดังนั้น เมื่อมีโอกาสก็ให้ทำความดีกับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครอบครัวที่ไว้วางใจในพระเจ้า

20 04 2558 - เพลงสดุดี 145:3-4

พระยาห์เวห์นั้นยิ่งใหญ่และควรค่าแก่การสรรเสริญยิ่งนัก ไม่มีใครสามารถเข้าใจความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ทั้งหมด คนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จะสรรเสริญพระองค์ สำหรับสิ่งที่พระองค์ทำ พวกเขาจะประกาศถึงการกระทำอันทรงฤทธิ์ทั้งหลายของพระองค์

19 04 2558 - อาโมส 5:24

แต่ให้ความยุติธรรมหลั่งไหลมาเหมือนน้ำ และความถูกต้องหลั่งไหลมาเหมือนลำธารที่ไหลอยู่ตลอดเวลา

18 04 2558 - เพลงสดุดี 103:6

พระยาห์เวห์ให้ความยุติธรรมและความเป็นธรรม กับทุกคนที่ถูกข่มเหง

17 04 2558 - ฟิลิปปี 4:4-5

ให้ยินดีในองค์เจ้าชีวิตตลอดเวลา ขอย้ำอีกทีให้ยินดีเถอะ ขอให้ทุกคนได้เห็นถึงความสุภาพอ่อนโยนและความเมตตาของคุณ องค์เจ้าชีวิตกำลังจะกลับมา

16 04 2558 - เพลงสดุดี 145:1-2

พระเจ้าของข้าพเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญชื่อของพระองค์ไปตลอดกาล ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์ทุกๆวัน ข้าพเจ้าจะสรรเสริญชื่อของพระองค์ไปตลอดกาล

15 04 2558 - โรม 13:7

คุณเป็นหนี้อะไรกับใคร ก็ให้จ่ายคืนเขาไป เป็นหนี้ส่วยสาอากร ก็ให้จ่ายส่วยสาอากร เป็นหนี้ภาษี ก็ให้จ่ายภาษี คุณต้องยำเกรงใคร ก็ให้ยำเกรงคนนั้น คุณต้องให้เกียรติใคร ก็ให้เกียรติคนนั้น

14 04 2558 - ยากอบ 4:14-15

ตัวคุณเองก็ยังไม่รู้เลยว่า พรุ่งนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง เพราะคุณเป็นเพียงแค่หมอก ที่เกิดขึ้นประเดี๋ยวเดียว แล้วก็จางหายไปคุณควรจะพูดว่า “ถ้าเป็นความต้องการขององค์เจ้าชีวิต เราก็จะมีชีวิตอยู่และทำสิ่งนั้นสิ่งนี้”

13 04 2558 - เพลงสดุดี 144:4

มนุษย์เปรียบเหมือนหมอกที่เหือดหายไปอย่างรวดเร็ว ชีวิตของพวกเขาก็เปรียบเหมือนเงาที่จางหายไป

12 04 2558 - อาโมส 5:15

ให้เกลียดความชั่วแต่รักความดี และให้ตั้งความยุติธรรมขึ้นในศาล ไม่แน่บางทีพระยาห์เวห์พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น อาจจะมีความเมตตากับคนของโยเซฟที่ยังเหลืออยู่ก็ได้

11 04 2558 - โคโลสี 2:17

สิ่งเหล่านี้เป็นแค่เงาของสิ่งที่จะตามมาภายหลัง แต่แก่นแท้ของสิ่งเหล่านี้คือพระคริสต์

10 04 2558 - โคโลสี 2:6

พวกคุณได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไร ก็ขอให้ใช้ชีวิตร่วมกันกับพระองค์ต่อไปอย่างนั้นคือเหมือนกับที่พวกคุณได้รับการอบรมสั่งสอนมาแล้ว ก็ให้วางรากลงไปในพระองค์ ให้พระองค์เป็นรากฐานของคุณ ให้ยึดมั่นในความเชื่อ และให้ขอบคุณพระเจ้าอย่างล้นเหลือ

9 04 2558 - เพลงสดุดี 50:1

พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ กำลังเรียกทุกคนบนโลกนี้จากทิศตะวันออกไปถึงทิศตะวันตก

8 04 2558 - เพลงสดุดี 143:1

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า โปรดฟังคำร้องขอของข้าพเจ้าด้วย โปรดตอบข้าพเจ้าตามความดี และความสัตย์ซื่อของพระองค์ด้วยเถิด

7 04 2558 - อาโมส 5:14

ให้แสวงหาความดีไม่ใช่ความชั่วร้าย เพื่อเจ้าจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไป และเพื่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้นจะอยู่กับพวกเจ้า เหมือนกับที่เจ้าชอบอ้างนั้น

6 04 2558 - 1 เปโตร 2:11

เพื่อนรัก ให้อยู่อย่างคนต่างด้าวและคนแปลกถิ่นในสังคมนี้ ผมขอร้องว่าอย่าไปยอมแพ้กับกิเลสตัณหาของสันดานที่ต่อสู้กับใจของคุณ

5 04 2558 - เพลงสดุดี 55:16-17

ส่วนข้าพเจ้าจะร้องขอให้พระเจ้าช่วย และพระยาห์เวห์จะช่วยกู้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าร้องทุกข์และคร่ำครวญทั้งเช้า เที่ยง เย็น และพระองค์ก็ได้ยินเสียงของข้าพเจ้า

4 04 2558 - ยอห์น 20:19

ในเย็นวันอาทิตย์นั้น พวกศิษย์ได้มาอยู่รวมกันและปิดประตูลงกลอนบ้านของเขา เพราะกลัวพวกยิว พระเยซูก็ได้มายืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและพูดว่า “ขอให้มีสันติสุข” เมื่อพระองค์พูดอย่างนี้แล้ว พระองค์ก็ได้ให้พวกเขาดูมือและสีข้างของพระองค์ พวกศิษย์พากันดีใจที่ได้เห็นองค์เจ้าชีวิต

3 04 2558 - ยอห์น 19:38-39

หลังจากนั้น โยเซฟชาวอาริมาเธียได้ขออนุญาตปีลาตนำศพพระเยซูไป โยเซฟ เป็นศิษย์ลับๆ ของพระเยซู เพราะเขากลัวพวกยิว เมื่อปีลาตอนุญาต โยเซฟจึงมาเอาศพของพระองค์ไป นิโคเดมัสก็มาด้วย เขาเคยมาหาพระเยซูก่อนหน้านี้ในตอนกลางคืน

2 04 2558 - ยอห์น 18:2

ยูดาส คนที่ทรยศพระองค์ก็รู้จักสวนแห่งนี้ เพราะว่าพระเยซูและพวกศิษย์ของพระองค์มาพบกันที่นี่บ่อยๆ

1 04 2558 - 1 โครินธ์ 1:25

เพราะความโง่ของพระเจ้าก็ยังเหนือกว่าความฉลาดของมนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเหนือกว่าความเข้มแข็งของมนุษย์