กันยายน 2557 คลัง

30 09 2557 - ฟิลิปปี 1:9-10

ผมอธิษฐานขอพระเจ้าให้พวกคุณมีความรักอย่างล้นเหลือ รู้ว่าอะไรเป็นความจริง และเข้าใจว่าจะทำอย่างไรในทุกๆ สถานการณ์ เพื่อคุณจะได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด และจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ ไม่มีความผิดในวันที่พระคริสต์กลับมา

29 09 2557 - ยอห์น 3:20-21

ทุกคนที่ทำชั่วก็เกลียดความสว่าง และจะไม่เข้ามาอยู่ในความสว่าง กลัวว่าความสว่างจะเปิดเผยความชั่วที่เขาทำออกมาให้เห็น แต่คนที่ทำดีจะเข้ามาอยู่ในความสว่าง เพื่อว่าความสว่างจะทำให้ทุกคนเห็นว่าที่เขาทำดีได้นั้นเป็นเพราะพึ่งอำนาจของพระเจ้า

28 09 2557 - 1 โครินธ์ 2:14

คนที่ไม่มีพระวิญญาณก็ไม่ยอมรับสิ่งต่างๆ ที่พระวิญญาณของพระเจ้าเปิดเผยให้รู้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่ และเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องมีพระวิญญาณช่วยตัดสิน

27 09 2557 - มัทธิว 6:33

ให้แสวงหาอาณาจักรของพระองค์และชีวิตที่ทำตามใจพระองค์ยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้น แล้วพระองค์จะให้สิ่งที่จำเป็นทั้งหมดนี้กับพวกคุณเอง

26 09 2557 - ฮีบรู 10:30-31

เพราะเรารู้จักพระองค์ที่พูดว่า “การแก้แค้นเป็นเรื่องของเรา เราจะตอบสนองพวกเขาเอง”n และได้พูดอีกว่า “องค์เจ้าชีวิตจะพิพากษาประชาชนของพระองค์” เป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวยิ่งนักที่จะตกอยู่ในมือของพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่นั้น

25 09 2557 - 1 ยอห์น 2:1

ลูกๆ ที่รัก ผมเขียนสิ่งเหล่านี้ถึงพวกคุณ เพื่อพวกคุณจะได้ไม่ทำบาป แต่ถ้าใครทำบาป เราก็มีพระเยซูคริสต์ผู้ซื่อสัตย์ที่แก้ตัวแทนเราต่อหน้าพระบิดา

24 09 2557 - ฮีบรู 10:35-36

ดังนั้น อย่าทิ้งความมั่นใจไป เพราะมันจะนำรางวัลอันยิ่งใหญ่มาให้ พี่น้องต้องอดทน เพื่อว่าเมื่อพี่น้องได้ทำตามความต้องการของพระเจ้าแล้ว พี่น้องก็จะได้รับสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้

23 09 2557 - โรม 5:3-4

นอกจากนั้น เรายังชื่นชมยินดีกับความทุกข์ยากต่างๆ ที่เราได้รับด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากต่างๆ จะทำให้เราเรียนรู้ที่จะอดทน ความอดทนนี้จะทำให้เราเกิดความไว้วางใจ ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นของแท้ ซึ่งจะทำให้เราเกิดความหวัง

22 09 2557 - โรม 15:7

ดังนั้น ให้ยอมรับกันและกัน เหมือนกับที่พระคริสต์ยอมรับคุณ เพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติ

21 09 2557 - 2 โครินธ์ 13:14

ขอให้ความเมตตากรุณาของพระเยซูคริสต์เจ้า ความรักของพระเจ้า รวมถึงการมีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยู่กับพวกคุณทุกคน

20 09 2557 - โยเอล 2:23

พวกลูกๆของเมืองศิโยน ให้ชื่นชมยินดี และเฉลิมฉลอง ให้กับพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้าเถิด เพราะพระองค์จะให้ฝนฤดูใบไม้ร่วงกับพวกเจ้า เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความซื่อสัตย์ของพระองค์ และพระองค์จะส่งฝนลงมาให้พวกเจ้า ทั้งฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูเหมือนเมื่อก่อน

19 09 2557 - เอเฟซัส 4:29

อย่าพูดคำหยาบคายเลย แต่ให้พูดในสิ่งที่ดี เพื่อจะได้ให้กำลังใจกับคนที่ต้องการ เพื่อมันจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่ได้ยิน

18 09 2557 - ฟิลิปปี 2:3-4

อย่าทำอะไรแบบชิงดีชิงเด่นกัน หรือเพราะหลงคิดว่าตัวเองเก่ง แต่ให้ถ่อมตัวลง และมองคนอื่นว่าสำคัญกว่าตัวเอง อย่าให้ใครคิดแต่เรื่องประโยชน์ส่วนตัว แต่ให้เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วย

17 09 2557 - เอเฟซัส 5:8

เมื่อก่อนนี้พวกคุณเคยเป็นความมืด แต่เดี๋ยวนี้เป็นความสว่างแล้ว เพราะมีส่วนในองค์เจ้าชีวิต อย่างนั้นก็ให้ใช้ชีวิตให้สมกับที่เป็นลูกของความสว่างนั้น

16 09 2557 - ยากอบ 3:13

ใครในพวกคุณที่คิดว่าตัวเองฉลาดและมีความรู้ความเข้าใจดี ก็ให้เขาแสดงออกด้วยการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง และถ่อมตัวทำทุกอย่างด้วยความฉลาด

15 09 2557 - 1 ยอห์น 4:16

เราจึงแน่ใจและไว้วางใจในความรักที่พระเจ้ามีต่อเรา พระเจ้าคือความรักและคนที่อยู่ในความรักต่อไปก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็อยู่ในคนนั้นด้วย

14 09 2557 - ฟิลิปปี 2:1-2

ดังนั้น ถ้าพวกคุณเคยได้รับกำลังใจเพราะมีส่วนร่วมกับพระคริสต์ หรือเคยได้รับการปลอบใจจากความรักของพระเจ้า หรือเคยสนิทสนมกันในพระวิญญาณ หรือเคยได้รับความเมตตากรุณาและความปรานีจากพระเจ้า ถ้าเคยมี ก็ขอช่วยทำในสิ่งที่จะทำให้ผมมีความสุขเต็มที่ คือให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักอย่างเดียวกัน เป็นใจเดียวกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน

13 09 2557 - 1 เปโตร 3:8

สุดท้ายนี้ พวกคุณควรจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกัน รักกันฉันพี่น้อง มีใจเมตตาและรู้จักถ่อมตัว

12 09 2557 - ฟิลิปปี 4:4

ให้ยินดีในองค์เจ้าชีวิตตลอดเวลา ขอย้ำอีกทีให้ยินดีเถอะ

11 09 2557 - เพลงสดุดี 121:1-2

ข้าพเจ้าแหงนหน้ามองขึ้นไปยังภูเขาทั้งหลาย ความช่วยเหลือของข้าพเจ้าจะมาจากที่ไหนกัน ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาห์เวห์ ผู้สร้างสวรรค์และแผ่นดินโลก

10 09 2557 - อิสยาห์ 46:4

จนกระทั่งเจ้าแก่เฒ่า เราก็คือพระองค์นั้น ถึงแม้ผมของเจ้าจะขาวไป เราก็ยังจะแบกเจ้าอยู่ เราได้สร้างเจ้ามา เราจะดูแลเจ้า เราจะแบกเจ้าและช่วยเจ้าให้รอด

9 09 2557 - ทิตัส 2:2

สอนชายสูงอายุให้รู้จักควบคุมตนเอง ทำตัวให้น่านับถือ สุขุมรอบคอบ ให้เจริญขึ้นทั้งในด้านความเชื่อ ความรัก และความอดทน

8 09 2557 - เพลงสดุดี 143:10

โปรดช่วยสอนข้าพเจ้าให้ทำตามใจพระองค์ด้วย เพราะพระองค์คือพระเจ้าของข้าพเจ้า ขอให้พระวิญญาณที่ดีของพระองค์ นำทางข้าพเจ้าในแผ่นดินที่ราบเรียบ

7 09 2557 - โคโลสี 1:28

เราประกาศเรื่องของพระคริสต์ เราเตือนสติและสั่งสอนทุกคน ด้วยปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อเราจะได้นำทุกคนไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้า อย่างเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวในพระคริสต์

6 09 2557 - ยอห์น 14:23

พระเยซูตอบว่า “ถ้าใครรักเรา เขาก็จะทำตามคำสั่งสอนของเรา พระบิดาของเราก็จะรักเขา แล้วพระบิดากับตัวเราก็จะมาปรากฏตัวให้เขาเห็น และอยู่กับเขา

5 09 2557 - มัทธิว 28:18-20

พระเยซูเข้ามาหาพวกเขา และพูดว่า “สิทธิอำนาจทั้งหมด ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก ได้มอบไว้กับเราแล้ว ดังนั้น ให้พวกคุณออกไปทำให้คนทุกชาติมาเป็นศิษย์ของเรา ให้เขาเข้าพิธีจุ่มน้ำเพื่อจะได้กลายเป็นของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนพวกเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เราได้สั่งไว้ จำไว้ว่า เราจะอยู่กับพวกคุณเสมอ จนกว่าจะสิ้นยุค”

4 09 2557 - 2 ทิโมธี 1:13-14

ขอให้คุณยึดถือคำสอนที่มีประโยชน์ ที่คุณได้ยินจากผมนี้ไว้เป็นแบบอย่าง และทำตามด้วยความเชื่อและความรักที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ ขอให้เก็บรักษาสิ่งที่ได้มอบไว้ให้กับคุณนี้เอาไว้ให้ดี ด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเรา

3 09 2557 - อิสยาห์ 48:17

พระยาห์เวห์ ผู้ที่ปกป้องพวกเจ้าไว้ ผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอล พูดว่า “เราคือยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้า เราสอนเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์กับเจ้า เรานำเจ้าไปในทางที่เจ้าควรไป

2 09 2557 - เพลงสดุดี 119:64

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โลกนี้เต็มไปด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ โปรดสอนกฎระเบียบต่างๆของพระองค์ให้กับข้าพเจ้าด้วย

1 09 2557 - สุภาษิต 22:6

ช่วยเด็กหนุ่มให้เริ่มต้นในทางที่ถูกต้อง แม้เมื่อเขาแก่ตัวลง เขาจะไม่ละทิ้งทางนั้นไป