เมษายน 2563 คลัง

30 04 2563 - เอเฟซัส 4:30-31

อย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียใจ พระเจ้าได้เอาพระวิญญาณนี้มาประทับตราพวกคุณไว้ เพื่อแสดงว่าพวกคุณเป็นของพระเจ้า และเพื่อรับรองว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยให้พวกคุณเป็นอิสระในวันนั้น กำจัดสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากพวกคุณ คือความขมขื่นทั้งหมด ความโกรธแค้น การทะเลาะวิวาท และการใส่ร้ายป้ายสี รวมถึงความชั่วทุกชนิด

29 04 2563 - เฉลยธรรมบัญญัติ 4:29

จากชนชาตินั้นๆ พวกท่านจะแสวงหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และท่านจะได้พบพระองค์ ถ้าท่านค้นหาพระองค์ด้วยสุดใจสุดจิตของท่าน

28 04 2563 - กิจการ 4:28

แต่ความจริงแล้ว พวกนี้ก็ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่าง ตามแผนที่พระองค์ได้วางไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วที่จะให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามฤทธิ์อำนาจ และตามความต้องการของพระองค์

27 04 2563 - สุภาษิต 4:27

อย่าได้ออกนอกลู่นอกทางไปทางขวาหรือทางซ้าย ให้ยั้งเท้าของเจ้าไว้จากความชั่ว

26 04 2563 - เอเฟซัส 4:26-27

“ถ้าโกรธ ก็อย่าทำบาป” ควรกำจัดความโกรธนั้นให้หมดไปก่อนดวงอาทิตย์ตกดิน อย่าเปิดโอกาสให้มารเอาชนะพวกคุณได้

25 04 2563 - โรม 4:25

เป็นเพราะความผิดบาปของเรา พระเจ้าถึงได้มอบพระเยซูให้เขาเอาไปฆ่า และพระเจ้าทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย เพื่อเราจะได้เป็นคนที่พระองค์ยอมรับ

24 04 2563 - มาระโก 4:24-25

พระองค์พูดกับพวกเขาอีกว่า “คิดให้ดีๆ ในสิ่งที่คุณได้ฟัง ยิ่งทำอย่างนี้มากเท่าไร ก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นเท่านั้น และจะได้มากกว่านั้นเสียด้วยซ้ำ คนที่เข้าใจอยู่แล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่วนคนที่ไม่เข้าใจแล้วยังไม่สนใจฟังอีก แม้สิ่งที่เขาเข้าใจก็จะหายไปด้วย”

23 04 2563 - ยอห์น 4:23-24

แต่เวลานั้นใกล้จะมาถึงแล้ว และตอนนี้ก็มาถึงแล้ว ที่ผู้คนกราบไหว้อย่างแท้จริงจะต้องกราบไหว้พระบิดาด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยความจริง คนอย่างนี้แหละที่พระบิดาตามหาให้มากราบไหว้พระองค์อยู่ พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ ดังนั้น คนที่กราบไหว้พระองค์ จะต้องกราบไหว้ด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยความจริง

22 04 2563 - เอเฟซัส 4:22-23

คำสอนนั้นบอกให้พวกคุณกำจัดตัวตนเก่าๆ ที่ถูกตัณหาชักนำให้หลงและเสื่อมไป คำสอนนั้นยังสอนให้คุณยอมให้พระเจ้าสร้างความคิดและจิตใจของคุณขึ้นมาใหม่

21 04 2563 - 1 ยอห์น 4:21

เราได้รับคำสั่งนี้จากพระคริสต์คือคนที่รักพระเจ้าต้องรักพี่น้องของตนด้วย

20 04 2563 - ฟิลิปปี 4:20

ขอให้พระเจ้าพระบิดาของเรา ได้รับเกียรติทั้งตอนนี้ และตลอดไป อาเมน

19 04 2563 - กาลาเทีย 4:19

ลูกๆ ที่รัก ผมจะต้องเจ็บปวดเหมือนเจ็บคลอดลูก เพราะพวกคุณไปอีกจนกว่าพระคริสต์จะก่อตัวขึ้นในชีวิตพวกคุณ

18 04 2563 - 1 ยอห์น 4:18

ในความรักนั้นไม่มีความกลัวเพราะความรักที่สำเร็จตามเป้าหมายของพระองค์นั้น ได้ไล่ความกลัวออกไปหมดแล้ว ความกลัวนั้นเกี่ยวกับการถูกลงโทษ และคนที่ยังกลัวถูกลงโทษก็เพราะความรักนั้นยังไม่สำเร็จครบถ้วนในคนคนนั้น

17 04 2563 - ยากอบ 4:17

ดังนั้น สำหรับคนที่รู้ตัวว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะทำแต่ไม่ยอมทำ ก็ถือว่าคนนั้นกำลังทำบาป

16 04 2563 - เอเฟซัส 4:16

พระคริสต์คือศีรษะที่ร่างกายทุกส่วนต้องพึ่งพาและทั้งร่างก็ยึดติดสนิทกันด้วยเส้นเอ็นทุกๆ เส้น เมื่ออวัยวะต่างๆ ทำหน้าที่ของมันเองแล้ว พระคริสต์ทำให้ร่างกายทั้งหมดเจริญเติบโตและแข็งแรงขึ้นด้วยความรัก

15 04 2563 - 1 ทิโมธี 4:15-16

ให้เอาใจใส่และทุ่มเทในเรื่องเหล่านี้ ทุกคนจะได้เห็นชัดว่าคุณก้าวหน้าไปมากแค่ไหนแล้ว ให้ระมัดระวังชีวิตและคำสอนของตัวเองให้ดี ยึดเรื่องเหล่านี้ไว้ให้มั่น อย่างนี้คุณก็จะช่วยทั้งตัวคุณเองและคนที่ฟังคุณให้รอด

14 04 2563 - 1 เธสะโลนิกา 4:14

ถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูตายไปแล้วและฟื้นขึ้นมาอีก เราก็ต้องเชื่อว่า พระเจ้าจะนำผู้เชื่อเหล่านั้นที่ตายไปแล้วกลับมาพร้อมกับพระเยซู โดยทางพระเยซู

13 04 2563 - ฟิลิปปี 4:13

พระคริสต์ให้ผมมีกำลังที่จะทนได้กับทุกสิ่ง

12 04 2563 - 1 ทิโมธี 4:12

อย่าให้ใครมาดูถูกคุณ เพราะเห็นว่าคุณเป็นแค่เด็กหนุ่ม แต่ให้คำพูด การกระทำ ความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์ของคุณ เป็นแบบอย่างให้กับทุกคนที่เชื่อ

11 04 2563 - 1 เปโตร 4:11

ถ้าคุณมีพรสวรรค์ในด้านการพูด ก็ให้พูดในฐานะคนที่ประกาศคำพูดที่ได้ยินมาจากพระเจ้า ถ้าคุณมีพรสวรรค์ในด้านการรับใช้ ก็ให้รับใช้สุดกำลังที่พระเจ้าให้มา เพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติยศจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ ทั้งหมดนี้เป็นไปได้เพราะพระเยซูคริสต์ ขอให้เกียรติยศและฤทธิ์เดช มีกับพระเยซูคริสต์ตลอดไป อาเมน

10 04 2563 - 1 ยอห์น 4:10

นี่แหละคือความรักแท้ ไม่ใช่ว่าเราไปรักพระองค์ แต่พระองค์รักเราและส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชา เพื่อจัดการกับบาปของเราให้หมดไป

9 04 2563 - ฟิลิปปี 4:9

ให้ฝึกฝนในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เรียนรู้มา ได้รับมา ได้ยินมาจากผม และได้เห็นผมทำด้วย แล้วพระเจ้าแห่งสันติสุขจะอยู่กับพวกคุณ

8 04 2563 - ยากอบ 4:7-8

ดังนั้น ให้อุทิศตัวต่อพระเจ้าและต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีไปจากคุณ เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า แล้วพระองค์จะเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับคุณ พวกคนบาปทั้งหลาย ล้างมือให้สะอาด และคนโลเลทั้งหลายทำใจให้บริสุทธิ์

7 04 2563 - 1 เธสะโลนิกา 4:7-8

พระเจ้าไม่ได้เรียกให้พวกเรามาเป็นคนสกปรกลามก แต่เรียกให้พวกเรามาเป็นคนบริสุทธิ์สำหรับพระองค์ ดังนั้น คนที่ปฏิเสธคำสอนนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธมนุษย์ แต่ปฏิเสธพระเจ้าผู้ที่มอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้กับพวกคุณ

6 04 2563 - กาลาเทีย 4:6

คุณได้เป็นลูกของพระองค์แล้ว พระองค์จึงส่งพระวิญญาณของพระบุตรของพระองค์เข้ามาอยู่ในใจของพวกเรา เพื่อพวกเราจะร้องเรียกพระองค์ว่า “อับบา พ่อ”

5 04 2563 - โคโลสี 4:5-6

ทำตัวให้ดีเมื่อติดต่อกับคนนอก ฉกฉวยทุกๆ โอกาสไว้ เพื่อพวกคุณจะได้มีอิทธิพลในทางที่ดีต่อเขา เมื่อพูดกับใคร ให้ใช้คำพูดที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจและน่าสนใจ เพื่อคุณจะได้รู้ว่าควรจะตอบทุกคนอย่างไรดี

4 04 2563 - กาลาเทีย 4:4

แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พระเจ้าก็ได้ส่งพระบุตรของพระองค์โดยคลอดออกมาจากผู้หญิง และมีชีวิตอยู่ภายใต้กฎ เพื่อมาปลดปล่อยคนที่อยู่ภายใต้กฎให้เป็นอิสระ และเพื่อเราทุกคนจะได้เป็นลูกของพระเจ้า

3 04 2563 - 1 เธสะโลนิกา 4:3

นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการ คือให้พวกคุณบริสุทธิ์ และอยู่ห่างจากความผิดบาปทางเพศ

2 04 2563 - เอเฟซัส 4:2-3

คือให้สุภาพอ่อนน้อมอยู่เสมอ รวมทั้งให้ใจเย็นๆและอดทนต่อกันและกันด้วยความรัก ให้พยายามสุดความสามารถที่จะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ได้รับจากพระวิญญาณ ด้วยการใช้สันติสุขเป็นเชือกผูกมัดพวกคุณไว้ด้วยกัน

1 04 2563 - เพลงสดุดี 4:1

ข้าแต่พระเจ้า ผู้พิสูจน์ว่าข้าพเจ้าเป็นฝ่ายถูก ช่วยตอบข้าพเจ้าด้วยเถิด เมื่อข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ ตอนที่ข้าพเจ้าจนตรอก พระองค์ได้ช่วยให้ข้าพเจ้าออกมาเป็นอิสระ ขอเมตตาข้าพเจ้า ช่วยฟังคำร้องขอของข้าพเจ้าด้วยเถิด