۱۳۸۱ خرداد نور روزانه های پیشین

۱۳۸۱/۰۴/۰۹ - زکریا ۹:۱۴

و یَهْوِهْ بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود. و در آن روز یَهْوِهْ واحد خواهد بود و اسم او واحد.

۱۳۸۱/۰۴/۰۸ - مزمور ۸:۱۳۸

خداوند کار مرا به کمال خواهد رساند. ای خداوند، رحمت تو تا ابدالآباد است. کارهای دست خویش را ترک منما.

۱۳۸۱/۰۴/۰۷ - دوم پطرس ۹:۳

خداوند در انجام آنچه وعده داده است آنچنانکه بعضیها گمان میکنند تأمل نمیکند، بلکه با صبر، شما را تحمل مینماید، زیرا نمیخواهد کسی نابود شود بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند.

۱۳۸۱/۰۴/۰۶ - متی ۲۵:۱۶

[عیسی تعلیم داد،]«...زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست میدهد، اما هر که بخاطر من جان خود را فدا کند آنرا نگاه خواهد داشت.»

۱۳۸۱/۰۴/۰۵ - لاویان ۱۸:۱۹

از همسایه خود انتقام نگیرید و از وی نفرت نداشته باشید بلکه او را چون جان خود دوست بدارید زیرا من خداوند، خدای شما هستم.

۱۳۸۱/۰۴/۰۴ - ارمیا ۲۴:۲۳

و خداوند میگوید: «آیا کسی خویشتن را در جای مخفی پنهان تواند نمود که من او را نبینم؟» «مگر من آسمان و زمین را مملوّ نمیسازم؟» کلام خداوند این است.

۱۳۸۱/۰۴/۰۳ - دوم تسالونیکیان ۳:۳

اما خداوند قابل اعتماد است. او همه شما را تقویت خواهد فرمود و از آن شریر حفظ خواهد کرد.

۱۳۸۱/۰۴/۰۲ - اشعیا ۳۱:۴۰

اما آنانیکه به خداوند امید بسته اند نیروی تازه می یابند و مانند عقاب پرواز میکنند؛ می دوند و خسته نمیشوند، راه میروند و ناتوان نمیگردند.

۱۳۸۱/۰۴/۰۱ - مزمور ۷:۱۲۱-۸

خداوند، تو را از هر بدی نگاه میدارد و جانت را حفظ میکند. خداوند، رفت و آمد تو را زیر نظر دارد و پیوسته از تو مراقبت مینماید.

۱۳۸۱/۰۳/۳۱ - مزمور ۱:۹۱

آنکه به خدای قادر مطلق پناه میبرد، زیر سایه او در امان خواهد بود.

۱۳۸۱/۰۳/۳۰ - مرقس ۳۶:۸

چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد اما جان خود را ببازد؟

۱۳۸۱/۰۳/۲۹ - افسسیان ۲۵:۵-۲۶

ای شوهران، چنانکه مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد شما نیز زنان خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد... تا آنرا پاک و مقدس گرداند.

۱۳۸۱/۰۳/۲۸ - افسسیان ۴:۶

و شما ای پدران، فرزندان خود را خشمگین نسازید بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید.

۱۳۸۱/۰۳/۲۷ - مزمور ۴:۶۸-۵

در وصف خدا سرود بخوانید. نام او را ستایش کنید. برای او که بر ابرها سوار است، راهی درست کنید. نام او خداوند است! در حضورش شادی کنید! خدایی که در خانه مقدس خود ساکن است، پدر یتیمان و دادرس بیوه زنان میباشد.

۱۳۸۱/۰۳/۲۶ - مزمور ۱۳:۱۰۳

همچنانكه پدر بر فرزندان خود رئوف است، به همان طور خدا بر ترسندگان خويش رأفت ميكند.

۱۳۸۱/۰۳/۲۵ - امثال ۲۴:۲۳

پدر مرد عادل را خوشى عظيمى است؛ پدرِ پسرِ حكيم از أر خشنود است.

۱۳۸۱/۰۳/۲۴ - فیلیپیان ۲۰:۳

اما سرمنزل اصلی ما آسمان است، که نجات دهنده ما، عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست؛ و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بازگردد.

۱۳۸۱/۰۳/۲۳ - لوقا ۱۳:۱۱

پس اگر شما اشخاص گناهکار میدانید که باید چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما میداند که باید روح القدس را به آنانیکه از او درخواست میکنند، ارزانی دارد.

۱۳۸۱/۰۳/۲۲ - مزمور۱:۱۹-۲

آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت میکند و صنعت دستهای او را نشان میدهد. روز و شب حکمت خدا را اعلام مینمایند.

۱۳۸۱/۰۳/۲۱ - مزمور۱۰:۴۶

آرام باشید و بدانید که من خدا هستم و در میان قومهای جهان مورد عزت و احترام خواهم بود.

۱۳۸۱/۰۳/۲۰ - کولسیان ۱۳:۳

متحمل یکدیگر شوید، اگر از دیگران شِکْوِهْ و شکایتی دارید یکدیگر را عفو کنید و چنانکه خداوند شما را بخشیده است شما نیز یکدیگر را ببخشید.

۱۳۸۱/۰۳/۱۹ - متی ۱۳:۷-۱۴

عیسی فرمود،« از در تنگ وارد شوید زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی میشود و کسانیکه این راه را میپیمایند بسیارند. اما دری که به حیات منتهی میشود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند.

۱۳۸۱/۰۳/۱۸ - حبقوق ۱۹:۳

یهوه خداوند قوت من است و پایهایم را مثل پایهای آهو میگرداند و مرا بر مکان های بلندم خرامان خواهد ساخت.

۱۳۸۱/۰۳/۱۷ - مزمور ۲:۹۰ و۴

قبل از اینکه دنیا را بیافرینی و کوهها را بوجود آوری، تو بوده ای. تو را ابتدا و انتهایی نیست. هزار سال در نظر تو چون یک روز، بلکه چون یک ساعت است.

۱۳۸۱/۰۳/۱۶ - افسسیان ۱۷:۳-۱۹

و خدا عطا فرماید که مسیح از راه ایمان شما در قلبهایتان ساکن شود و دعا میکنم که شما در محبت ریشه دوانیده و بر پایه محبت بنا شوید تا با همه مقدسین قدرت داشته باشید به پهنا و درازا و بلندی و عمق محبت مسیح پی ببرید و آن محبت را دریابید ( اگرچه مافوق فهم بشر است) تا از پری کامل خدا کاملن پر شوید.

۱۳۸۱/۰۳/۱۵ - اول تسالونیکیان ۱۱:۵

پس همانگونه که اکنون میکنید، یکدیگر را تشویق و تقویت کنید.

۱۳۸۱/۰۳/۱۴ - اول تواریخ ایام ۱۱:۲۹

و ای خداوند عظمت و جَبَروت(قدرت) و جلال و قُوَّت و کِبریایی(بزرگی) از آن تو است زیرا هر چه در آسمان و زمین است از آن تو میباشد و ای خداوند ملکوت از آن تو است و تو بر همه سَر و متعال هستی.

۱۳۸۱/۰۳/۱۳ - امثال ۱:۱۵

جواب نرم خشم را برمیگرداند، اما سخن تلخ غیظ (خشم) را به هیجان می آورد.

۱۳۸۱/۰۳/۱۲ - عبرانيان ٢٨:٩

مسیح نیز یکبار بعنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کَفّارِه گناهان نخواهد آمد، بلکه برای نجات آنانیکه چشم به راه او هستند می آید.

۱۳۸۱/۰۳/۱۱ - مكاشفه ٢:٢١-٤

شهر مقدس یعنی اورشلیم تازه را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانندعروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد بزیر می آمد. از تخت صدای بلندی شنیدم که میگفت:«اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است».